hamradioshop.ro
Articole > Federatia Romana de Radioamatorism Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

Statutul Federatiei Romane de Radioamatorism

FRR

CAP.I.- DENUMIRE, STATUT JURIDIC, ÎNSEMNE

Art.1 Federaţia Română de Radioamatorism (F.R.R.) a fost înfiinţată la 1 martie 1936 sub numele de Asociaţia Amatorilor Români de Unde Scurte. În 1950 numele i s-a schimbat în Asociaţia Radioamatorilor de Emisie din România, pentru ca în 1967 denumirea să devină Federaţia Română de Radioamatorism din cadrul UCFS. Reorganizarea în conformitate cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 s-a făcut la data de 17.11.2001.
Art.2 Federaţia Română de Radioamatorism, în actuala formă juridică, este continuatoarea de drept a Federaţiei Române de Radioamatorism care a funcţionat în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului până la data de 31 decembrie 2001.
Art.3 Federaţia Română de Radioamatorism este structură sportivă de interes naţional, constituită prin asocierea tuturor cluburilor cu secţii de radioamatorism, a asociaţiilor judeţene de radioamatorism şi a Municipiului Bucureşti, afiliate şi recunoscute de aceasta.
Art.4 Federaţia Română de Radioamatorism este singura autorizată să organizeze şi să controleze activitatea de radioamatorism din România.
Art.5 Federaţia Română de Radioamatorism este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ. Personalitatea juridică s-a dobândit conform legii.
Art.6 Federaţia Română de Radioamatorism organizează sau tutelează competiţiile oficiale de radioamatorism cu caracter naţional şi cele internaţionale care au loc pe teritoriul României; are drept scop dezvoltarea activitåtii de radioamatorism pe plan local, national si international în domeniile:
- unde scurte si ultrascurte,
- telegrafie vitezå,
- radiogoniometrie de amator
- creatie tehnicå.
Art.7 Federaţia Română de Radioamatorism are siglă (emblemă), steag (fanion), insignă şi ştampilă proprii.
Art.8 Prevederile statutului Federaţiei Române de Radioamatorism sunt în concordanţă cu O.G. nr. 26/2000 şi cu Legea 69/2000 şi sunt obligatorii pentru toţi membrii săi.
Art.9 Federaţia Română de Radioamatorism este înscrisă în Registrul Sportiv la Ministerul Tineretului şi Sportului şi atestată prin Certificatul de identitate sportivă.

CAP. II - SEDIU, PATRIMONIU, DURATA DE FUNCŢIONARE

Art.10 Federaţia Română de Radioamatorism are sediul în Bucureşti, str. Lipscani nr.19, Sector 3.
Art.11 Federaţia Română de Radioamatorism are un patrimoniu compus din:
Obiecte de inventar; Mjloace materiale şi băneşti. La data adoptării prezentului statut, patrimoniul F.R. de Radioamatorism însumează 978.002.451 lei, lei, conform bilanţului contabil din data de 30.09.2001
Art.12 Durata de funcţionare a Federaţiei Române de Radioamatorism este pe termen nelimitat.

CAP. III - RELAŢII CU ORGANISMELE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

Art.13 Federaţia Română de Radioamatorism este afiliată la Uniunea Internaţională de Radioamatorism (I.A.R.U.) din 1 ianuarie 1938 şi respectă, în activitate, statutul şi regulamentul acestui organism internaţional.

CAP. IV - SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

Art.15 Federaţia Română de Radioamatorism are ca scop principal organizarea şi controlul practicării radioamatorismului în România, extinderea radioamatorismului pe întreg teritoriul ţării, precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii, în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea unor rezultate de prestigiu pe plan naţional şi internaţional.
Art.16 Federaţia Română de Radioamatorism are ca obiective următoarele:
Reprezentarea României în competitiile sportive şi în organismele internaţionale la care este afiliată, stabilirea şi întreţinerea de relaţii de colaborare şi schimburi sportive cu federaţii similare din alte ţări şi cu alte organisme internaţionale.
Aplicarea în activitatea de radioamatorism a legislaţiei în vigoare, a statutului şi regulamentelor proprii, precum şi cele stabilite de Ministerul Comunicaţiilor şi Uniunea Internaţională de Radioamatorism.
Conlucrarea cu organele administraţiei publice centrale şi locale şi structurile sportive afiliate, în vederea asigurării mijloacelor şi condiţiilor necesare pentru pregătirea sportivilor de performanţă.
Organizarea sistemului competiţional intern.
Educarea sportivilor, antrenorilor, arbitrilor şi altor tehnicieni din domeniu, în spiritul de „fair-play“, cinste, corectitudine, muncă, întrajutorare în pregătire şi competiţii.
Combaterea practicii de folosire a substanţelor şi metodelor interzise în sport, în conformitate cu reglementările interne si internaţionale.
Perfecţionarea continuă a specialiştilor din domeniu, organizând cursuri de iniţiere, simpozioane, seminarii, examene arbitri, expoziţii şi târguri pentru radioamatori.
Dezvoltarea bazei materiale destinate radioamatorismului, prin aducerea unor echipamente, documentaţii şi programe din import sau prin realizarea în ţară de componente şi aparatură specifică.
Sprijinirea morală şi materială a membrilor federaţiei sau a celor aflaţi în situaţii cu necesităţi deosebite.
Organizarea Reţelei Naţionale de Urgenţă proprie şi colaborarea cu Inspectoratele de Protecţie Civilă şi alte organisme, cu misiuni de intervenţie în situaţii deosebite.
Asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, pentru constituirea de societăţi sau pentru participarea cu părţi sociale la societăţile comerciale.

CAP. V - ATRIBUŢIILE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE RADIOAMATORISM

Art.17 În realizarea scopului şi obiectivelor sale, Federaţia Română de Radioamatorism are următoarele atribuţii:
a). Elaborează direcţiile de dezvoltare ale radioamatorismului, strategia privind participarea la competiţiile internaţionale oficiale şi obiectivele de realizat, cu precădere la Campionate Mondiale, Campionate Europene, precum şi măsurile ce se impun pentru realizarea acestora;
b). Organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în baza normelor şi regulamentelor adoptate şi a statutului propriu;
c). Organizează cursuri de iniţiere şi autorizează radioamatorii de recepţie;
d). Organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor, formarea, perfecţionarea şi promovarea acestora, pe plan naţional şi internaţional;
e). Întocmeşte calendarul naţional şi regulamentele campionatelor şi concursurilor naţionale, la toate categoriile, precum şi calendarul internaţional la care se participă;
f). Alcătuieşte loturile naţionale ce reprezintă federaţia în competiţiile internaţionale şi organizează pregătirea acestora în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate;
g). Îndrumă, controlează şi sprijină, din punct de vedere metodic, tehnic, organizatoric şi material, secţiile de radioamatorism, radiocluburile şi asociaţiile judeţene de radioamatorism;
h). Elaborează sistemul de informare şi de documentare, organizează consfătuiri, cursuri şi stagii de perfecţionare a antrenorilor şi arbitrilor;
i). Realizează legatura cu compartimentele din Ministerul Tineretului şi Sportului, cu alte ministere şi departamente, în vederea susţinerii activităţii şi apărării intereselor radioamatorilor din România;
j). Urmăreşte promovarea unor radioamatori români în organismele internaţionale, participă la congresele şi conferinţele internaţionale ale forurilor la care este afiliată;
k). Administrează şi gestionează patrimoniul propriu, în conformitate cu prevederile legale; se preocupă pentru dezvoltarea şi modernizarea acestuia şi pentru asigurarea fondurilor necesare activităţii de radioamatorism;
l). Stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor şi penalităţilor care se aplică în activitatea de radioamatorism. Acestea sunt aprobate de Adunarea Generală.
m). Organizează banca de date privind activitatea de radioamatorism, pagina WEB proprie, publică o revistă lunară şi transmite emisiuni regulate de QTC;
n). Elaborează şi adoptă, în cadrul organelor sale, regulamente, norme tehnice, financiare proprii pentru veniturile realizate şi de asigurare materială, alte norme specifice cu caracter general obligatoriu pentru activitatea de radioamatorism sau pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute.

CAP. VI - MEMBRII AFILIAŢI, DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ACESTORA

Art.18 La Federaţia Română de Radioamatorism se pot afilia structurile sportive cu personalitate juridică legal constituite şi recunoscute oficial, respectiv cluburile persoane juridice de drept privat, cluburile persoane juridice de drept public şi Asociaţiile Judetene de Radioamatorism şi a Municipiului Bucureşti.
Art.19 Asociaţiile sportive fără personalitate juridică se pot afilia la asociaţiile judeţene de radioamatorism şi a municipiului Bucureşti, legal constituite sau afiliate la Federaţia Română de Radioamatorism .
Art.20 Pentru a putea participa la competiţiile judetene, cluburile trebuie să se afilieze şi la asociaţia judeţeană de radioamatorism de pe teritoriul respectiv.
Art.21 La afiliere, cluburile şi asociaţiile judeţene de radioamatorism trebuie să prezinte o cerere tip emisă de federaţie, care cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a). Număr de identificare;
b). Certificatul de identitate sportivă - numărul şi data emiterii;
c). Denumirea structurii sportive;
d). Sediul - judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax;
e). Data, semnătura şi ştampila.
La cerere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:
a). Actul constitutiv şi statutul, autentificate;
b). Copia hotarârii judecătoreşti, definitivă, de acordare a personalităţii juridice a structurii sportive;
c). Copie legalizată după certificatul de identitate sportivă;
d). Copie legalizată după certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice, în cazul structurilor sportive, persoane juridice fără scop patrimonial;
e). Copia legalizată a certificatului de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale sportive pe acţiuni;
f). Dovada sediului;
g). Dovada patrimoniului.
Art.22 Afilierea unităţilor de învaţământ cu program sportiv se face, în afara condiţiilor art.21 şi sub condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:

a). Existenţa unui act de dispozitie privind înfiinţarea persoanei juridice de drept public;
b). Existenţa unui act de dispoziţie care să stabilească, pe lângă activitatea de învăţământ şi activitatea de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional sportiv naţional.
Art.23 Cluburile sportive, persoane juridice de drept public, vor anexa la cererea de afiliere, în afara celor prezentate la art.21, şi următoarele înscrisuri doveditoare:
- actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate;
- actul de dispoziţie prin care se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art.24 Afilierea la Federaţia Română de Radioamatorism reprezintă totodată cunoaşterea, însuşirea şi respectarea statutului Federaţiei Române de Radioamatorism şi a regulamentelor sale. Necunoaşterea acestora atrage culpa celui ce se afiliază.
Art.25 Adunarea Generală este competentă să decidă asupra afilierii (admiterii) membrilor.
Art.26 Consiliul de Administraţie - numai în cazuri de forţă majoră - poate hotărâ afilierea (admiterea), cu titlu provizoriu a unui membru, această hotărâre urmând să fie supusă aprobării primei adunări generale a federaţiei, care va decide afilierea definitivă.
Art.27 Excluderea unui membru afiliat se aprobă de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului de Administraţie.
Art.28 Membrii Federaţiei Române de Radioamatorism sunt:
- cluburile sportive cu secţii de radioamatorism;
- asociaţiile judeţene de radioamatorism şi a municipiului Bucureşti.
Art.29 Calitatea de membru se dobândeşte prin efectul afilierii.
Art.30 Calitatea de membru încetează în următoarele condiţii:
a). Ca urmare a desfiinţării
b). Prin excludere (radiere)
Art.31 Membrii Federaţiei Române de Radioamatorism au următoarele drepturi:
a). Să participe la Adunările Generale;
b). Să fie aleşi în organismele federale;
c). Să beneficieze de recompensele oferite de federaţie (premii, diplome, trofee, etc.);
d). Să participe la competiţiile oficiale şi de verificare organizate în România sub egida Federaţiei Române de
Radioamatorism cât şi la Competiţii Internaţionale.
e). Să prezinte propuneri Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale, să iniţieze proiecte de hotărâri
sau să participe la elaborarea hotarârilor, după caz.
Art.32 Membrii Federaţiei Române de Radioamatorism sunt obligaţi:
a). Să respecte statutul si regulamentele federatiei in litera si spiritul lor;
b). Să sprijine organizarea competiţiilor cuprinse în calendarul intern şi internaţional al F.R.R şi să-şi
elaboreze propriile calendare sportive. Să sprijine editarea şi difuzarea revistei, să prezinte materiale pentru emisiunile
de QTC;
c). Să organizeze periodic cursuri de iniţiere;
d). Să permita controlul dispus de federatie şi să prezinte la cerere rapoarte de activitate în faţa Consiliului de
Administraţie
e). Să respecte si sa apere imaginea si prestigiul F.R.R., precum si ale organelor si oficialilor acesteia;
f). Sa faca cunoscut federatiei orice modificare sau schimbare survenita în structura sportiva respectiva;
g). Să plateasca cotizatiile si taxele stabilite de adunarea generala pe perioadele si
termenele fixate;
h). Să solicite aprobarea D.T.S.J. si a federatiei pentru participarea la orice actiune internationala, atunci când participă in nume propriu.

CAP. VII - ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL ALE FEDERATIEI SI IMPUTERNICITII ACESTORA

Art.33 Organele de conducere si control ale federatiei sunt:
a). Adunarea Generala
b). Consiliul de Administratie
c). Consiliul Director
d). Comisia de Cenzori
Art.34 Adunarea Generala este organul legislativ al F.R.R. si in consecinta autoritatea suprema.
Art.35 Consiliul de Administratie este organul de conducere si administratie între Adunarile Generale.
Art.36 Comisia de Cenzori este organul de control financiar al F.R.R.

CAP. VIII ADUNAREA GENERALA

Art.37 Adunarea Generala poate fi ordinara sau extraordinara.
Art.38 Adunarea Generala ordinară se convoaca si se desfăşoară anual.
Art.39 Adunarea Generala de alegeri se desfasoara odata la patru ani.
Art.40 Adunarea Generala extraordinara se convoaca in cazuri speciale, in orice perioada a anului.
Art.41 In principiu, Adunarea Generala va fi publica, accesul fiind permis pe baza de invitatii. Invitatii pot fi scosi din Adunarea Generala daca majoritatea simpla a delegatiilor hotarasc astfel.
Art.42 Adunarea Generala se compune din: membrii afiliati - câte un membru al fiecarei club sportiv si asociatie sportiva judeteana afiliata;
Numele delegaţilor trebuie communicate la secretariatul federaţiei cu minimum 5 zile inainte de data
desfăşurarii Adunării Generale. Aceştia se vor prezenta la Adunarea Generala cu delegaţie, emisă de membrul
afiliat respectiv şi cu actul de identitate.
Numai delegaţii prezenti şi abilitaţi să voteze, vor putea sa decida asupra chestiunilor supuse la vot. Votul prin corespondenta sau prin imputernicire (procura) nu este admis.
Art.43 Reprezentantii membrilor afiliati au drep de vot în Adunarea Generală.
Art.44 Convocarea Adunării Generale ordinare se face, în scris sau prin emisiunea QTC, de către Consiliul de Administraţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfaşurării acesteia. Convocarea va cuprinde: data, ora, locul desfăşurării, ordinea de zi, menţionându-se explicit temele de dezbătut.
Daca in ordinea de zi figureaza propuneri privind modificarea si/sau completarea statutului, convocarea
trebuie sa cuprinda si textul integral al acestora.
Pot fi introduse propuneri in Adunarea Generala numai de catre Consiliul de Administratie si membrii
afiliati, cu conditia ca acestea sa fie inaintate secretariatului general cu cel putin 20 de zile înainte de adunare.
Numai acele propuneri si cereri transmise la timp si incluse in ordinea de zi vor putea fi discutate in Adunarea
Generala. Adunarea Generala poate, în caz de urgenta, să se ocupe de problemele prezentate după termenul
mentionat, daca acestea nu privesc modificarea sau completarea altor cereri si cu condiţia ca majoritatea absoluta
a voturilor exprimate sa hotarasca în acest sens. In cadrul Adunării Generale se stabilesc:

 1. a). Persoanele care vor intocmi procesul verbal oficial. Desemnarea lor se face prin vot deschis al delegatiilor prezente la adunare.
b). Componenta comisiei de validare şi numărătoare a voturilor, în cazul Adunărilor generale de alegeri. Desemnarea membrilor acestora se face prin vot deschis al delegaţiilor prezente la adunare.
Art.45 Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata oricând de Consiliul Administraţie prin hotarârea majoritatii simple a acestuia sau ca urmare a solicitarii scrise semnate de cel putin 2/3 din numarul membrilor afiliati. Adunarea Generala extraordinara trebuie sa aiba loc in termen de 15 zile de la data cand s-a hotarat convocarea acesteia.
Art.46 Prevederile art.41 şi 42 se aplica şi în cazul Adunarii Generale extraordinare.
Art.47 Ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare va include, cel putin urmatoarele puncte:
a). Alocutiunea presedintelui F.R.R., referire la prezenta delegatiilor cu drept de vot si adoptarea ordinei
de zi.
b). Desemnarea a 3 persoane pentru intocmirea procesului verbal.
c). Desemnarea persoanelor pentru comisia de validare.
d). Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea pe perioada parcursa de la ultima Adunare
Generala.
e). Prezentarea bilantului contabil pe perioada precedenta şi aprobarea, prin vot, a acestuia.
f). Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori.
g). Prezentarea şi aprobarea planului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe perioada
urmatoare.
Art.48 Ordinea de zi a Adunarii Generale extraordinare va include numai problemele care au determinat convocarea acesteia.
Art.49 Adunarea Generala este statutar constituita si are putere de decizie in prezenta a 2/3 din numarul delegatiilor cu drept de vot desemnaţi. In situatia in care nu se intrunesc 2/3 din numarul delegatiilor cu drept de vot, Adunarea Generala va fi convocata in termen de cel mult 15 zile. In acest caz Adunarea Generala se va desfasura si va avea putere de decizie indiferent de numarul delegatiilor cu drept de vot. Prezidiul Adunarii Generale este format din preşedintele federaţiei, vicepreşedinţii si secretarul general.
Adunarea Generala este condusă de presedintele federatiei. Daca presedintele lipseşte, acesta deleaga o alta
persoana din Consiliul de Administratie sa conducă Adunarea Generală.De regulă aceasta va fi unul din
vicepreşedinţi.
Art.50 Hotărârile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla (jumatate plus unu) a voturilor exprimate de membri cu drept de vot prezenţi, în afara de cazurile de mai jos in care este necesara:
a). O majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor prezenti pentru modificari si completari la statut: excluderea membrilor afiliaţi.
b). O majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor cu drept de vot prezenti si absenti pentru
schimbarea scopului federaţiei sau dizolvarea federaţiei. Propunerile trebuie supuse la vot în ordinea în care au
fost prezentate. Nimeni nu este constrans sa voteze.
Art.51 Alegerile se fac prin vot secret, pe buletinul de vot. Dacă pentru o functie exista un singur candidat, alegerea se poate face şi prin vot deschis. Se votează întâi preşedintele şi vicepreşedintele , după care preşedinţii comisiilor centrale. Distribuirea buletinelor şi numărarea voturilor se face de către Comisia de validare.
Numarul buletinelor de vot se comunica de către preşedintele Comisiei de validare înainte de numărarea
voturilor. Dacă numărul buletinelor de vot returnate este mai mic sau egal cu cel anunţat, votul este validat. Dacă
este mai mare votul este anulat şi se va proceda la o noua votare.
La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabil returnate şi validate.
Buletinele necompletate sau buletinele anulate nu intră în calcul.
Art.52 Pentru alegerea preşedintelui, în situatia in care, dupa desfăşurarea primului tur de scrutin, nici un candidat nu a intrunit jumătate plus unu din voturile exprimate, se va organiza un al 2-lea tur de scrutin cu primii doi candidati in ordinea data de voturile obtinute la primul tur de scrutin. Daca nici in al 2-lea tur de scrutin nu se realizeaza jumătate plus unu, va fi declarat ales, candidatul care obtine numarul cel mai mare de voturi. Daca pentru functia de presedinte exista o singura propunere acesta poate fi ales şi prin vot deschis.
Art.53 Vicepreşedinţii, secretarii şi preşedinţii Comisiilor şi Colegiilor Centrale sunt aleşi direct pe funcţii şi numai dacă intrunesc, cel puţin jumătate plus unu din voturile exprimate. In situatia în care, dupa desfasurarea primului tur de scrutin nici un candidat nu întruneşte această condiţie, se va organiza un al 2-lea tur de scrutin, la care vor participa primii doi candidati in ordinea data de voturile obtinute la primul tur de scrutin. Dacă nici in al 2-lea tur de scrutin nnici unul din candidaţi nu întruneşte jumătate plus unu din voturile exprimate, este declarat ales, candidatul care a obţinut cel mai mare numar de voturi.
Art.54 In cazuri temeinic justificate, candidaţii pot fi supusi alegerii fara a fi prezenti la adunarea generala. Toate propunerile privind alegerea membrilor Consiliul de Administratie trebuie sa vina din partea membrilor afiliati (cluburi sau asociatii judetene de radioamatorism). Nu se admit propuneri în nume propriu.
Art.55 Propunerile privind candidaturile pentru Consiliul de Administratie se fac direct pe funcţii si vor trebui insoţite de:
a). Curicullum vitae.
b). Scrisoare de intentie privind aportul personal la organizarea si functionarea federatiei sau sprijinul financiar, material sau moral pe care poate sa-l dea pentru dezvoltarea activitatii.
Art.56 Propunerile privind candidaturile pentru funcţiile alese, însoţite de curicullum vitae si scrisoare de intenţie trebuie transmise, de catre membrul afiliat respectiv, cu cel putin 5 zile inaintea desfasurarii Adunarii Generale de alegeri. Nu se iau in considerare propunerile sosite la secretariatul general al federatiei dupa acest termen sau în timpul Adunarii Generale.
Art.57 Adunarea Generala poate acorda, prin vot deschis, titlul (calitatea) de „Preşedinte de onoare“ şi „Membru de Onoare“ unor persoane cu activitate meritorie sau sprijin deosebit pentru activitatea de radioamatorism.
Art.58 Membrii de onoare sunt autorizati să participe la Adunarea Generală, sa ia parte la discutii, fara drept de vot.
Art.59 Adunarea Generala este imputernicita să ia hotarari în orice problema a F.R.R.
Art.60 Adunarea Generala are urmatoarele atributii principale:
Aproba statutul F.R.R., modificarile si completarile acestuia, precum si modificarea actului constitutiv al
acesteia.
Aproba planurile anuale privind activitatea de radioamatorism si bugetele de venituri si cheltuieli.
Alege Consiliul de Administratie al F.R.R.
Alege Comisia de Cenzori.
Aproba raportul privind activitatea Consiliului de Administratie, bilanţul contabil, descărcarea de
gestiune a Consiliului de Administratie si raportul Cenzorului.
Hotărăşte in legatura cu dizolvarea federatiei, in conformitate cu prevederile prezentului statut.
Art.61 Procesul verbal al Adunarii Generale este semnat de persoanele desemnate sa-l intocmeasca.
Art.62 Hotararile Adunarii Generale devin obligatorii pentru federatie si pentru membrii sai, dupa 15 zile de la data cand au fost aprobate sau la data stabilita de Adunare Generală.
Art.63 Cheltuielile de participare (transport, cazare) la Adunare Generală pot fi suportate de F.R.R. pentru membrii Consiliul de Administraţie. Cluburile si asociaţiile judeţene de radioamatorism şi a Municipiului Bucureşti, vor suporta cheltuielile de deplasare pentru delegaţii proprii.

CAP. IX CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.64 Consiliul de Administratie se compune 17 membri, dupa cum urmează:
a). Preşedinte
b). Doi Vicepreşedinţi
c). Secretar general
d). Secretar federal
e). Preşedinţii Comisiilor şi Colegiilor Centrale
Art.65 Membrii Consiliului de Administraţie au un mandat de 4 ani, dar numai daca întrunesc în tot acest timp, condiţiile care au stat la baza alegerii lor. In caz contrar funcţiile respective ramân vacante, iar inlocuirea se face la prima adunare generală prin procedurile precizate la art. 51 - 56.
Art.66
Consiliul de Administraţie se întruneşte trimestrial. El se poate întruni însă ori de câte ori este nevoie.
Consiliul de Administratie este statutar constituit în prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor sai.
Hotararile Consiliului de Administraţie se adopta cu majoritatea simpla a voturilor. Voturile se pot
exprima deschis sau secret, in functia de decizia membrilor Consiliului de Administraţie prezenţi. Votul prin
corespondenţă sau procură nu este admis.
Art.67 Membrii Consiliului de Administratie nu au drept de vot daca în cadrul acestuia se decide asupra unui
litigiu in care clubul sau asociatia judeţeana de radioamatorism al carui reprezentant este.
La fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se intocmeste un proces verbal care, in final, va fi
semnat de catre toti membrii prezenti. Acesta constituie documentul oficial al Consiliului de Administratie si se
pastreaza la Secretarul general al F.R.R.
Art.68 Consiliul de Administratie al F.R.R. are urmatoarele atributii:
Aproba statul de functii si organigrama federatiei;
Asigura aplicarea planurilor si a programelor de activitate si a hotararile adunarii generale, precum si
respectarea, de catre toti membrii federatiei, a statutului si regulamentelor acesteia;
Aproba cu titlu provizoriu afilierea sectiilor de radioamatorism la federatie si le prezinta spre aprobare
Adunarii Generale care hotareste afilierea definitiva;
Aproba fuziunile si schimbarile de denumire ale sectiilor;
Aproba componenţa comisiilor si colegiilor centrale ale federatiei, si modificarile ulterioare în
componenta acestora;
Aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli şi analizează, trimestrial, executia acestuia;
Aproba transferurile si dubla legitimare a sportivilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor
federatiei;
Aproba calendarul competitional intern şi internaţional;
Aproba regulamentele de organizare si desfăşurare a competiţiilor interne şi masurile organizatorice
pentru desfăşurarea actiunilor internationale organizate in Romania;
Aprobă conceptia de selectie, pregatire si participare in competitii a sportivilor de performanta, precum
si sistemul de norme si cerinte pentru toate categoriile de sportivi;
Aprobă, in baza propunerilor formulate de Colegiul de Antrenori componenta loturilor nationale,
structura colectivelor tehnice si planurilor de pregatire precum si obiectivele de realizat;
Aprobă mandatul reprezentantilor federatiei, in vederea participarii la reuniunile forurilor internationale
la care este afiliata, precum si obiectivele de realizat;
Analizează activitatea desfasurata si rezultatele obtinute in competitiile internationale cu obiectiv si
concluziile de la reuniuni, pe baza rapoartelor prezentate de conducatorii delegatiilor si colectivelor tehnice;
Propune candidatii federatiei pentru a fi alesi, cooptati sau numiti in Organismele Internationale;
Aproba, anual, lista arbitrilor de nivel national si propunerile pentru promovarea arbitrilor internationali;
Organizeaza indrumarea si controlul activitatii colegiilor si comisiilor centrale, precum si a sectiilor din
cluburi si la nivelul asociatilor judetene de radioamatorism afiliate, in conformitate cu Regulamentul de
organizare si functionare al federatiei;
Solutioneaza, ca ultima instanta pe filiera organelor sportive, litigiile care apar intre membrii federaţiei
sau intre aceştia si organismele federatiei. Hotarârile Consiliului de Administratie sunt definitive si executorii;
Convoacă Adunarea Generala a federatiei, propune ordinea de zi materialele ce urmeaza sa fie
prezentate;
Propune Adunarii Generale acordarea titlului de „Presedinte de onoare“ si „Membru de onoare“ al
federatiei;
Propune acordarea titlurilor de „Maestru al Sportului“, „Maestru emerit al sportului“ si „Antrenor
Emerit“, in conditiile indeplinirii cerintelor stabilite prin normativele in vigoare;
Se preocupa de atragerea de fonduri pentru activitatea federatiei, din alte surse decat cele bugetare;
Aproba sanctiunile propuse de Comisia de disciplina, inclusiv in cazurile de dopaj, in conformitate cu
reglementarile interne si internationale;
Decide in orice problema privind activitatea de radioamatorism, in conditiile respectarii Statutului şi a
regulamentelor proprii,
Aproba norme financiare proprii, privind drepturile de deplasare si recompensele pentru sportivi,
antrenori, alte cadre tehnice, in concordanta cu normele legale;
Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala;
Hotararile Consiliului de Administratie intra in vigoare la termenele stabilite de acesta;

CAP. X ORGANUL DE ADMINISTRARE SI GESTIONARE A FEDERATIEI:
CONSILIUL DIRECTOR

Art.69 Consiliul Director este organul administrativ permanent al federatiei;
Art.70 Consiliul Director este alcatuit din: preşedintele, vicepreşedintele, secretarul general si contabilul şef al F.R.R.
Art.71 Consiliul Director are următoarele atribuţii:
Decide in legatura cu solutionarea unor chestiuni urgente care intervin între sedintele Consiliului de
Administratie;
Decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curenta a federatieiv (probleme organizatorice,
tehnice, juridice, financiare si asigurarea materiala);
Intocmeste organigrama si politica de personal ale federatiei pe care le prezinta Consiliului de
Administratie;
Intocmeste proiectul bugetului anual al federatiei;
Intocmeste proiectul raportului Consiliului de Administratie catre Adunarea Generala, executia bugetara
si le prezinta Consiliului de Administratie sau Adunarii Generale, dupa caz;
Aproba componenta delegatiilor care participa in competitiile internationale, mijloacele materiale si
financiare necesare, in conformitate cu calendarul international aprobat si cu normele financiare in vigoare si cu
bugetul destinat acestora;
Aproba actele juridice si contractele federatiei, în limita competenţei stabilite prin prezentul statut şi
legile statului şi le prezintă în Adunarea Generală.
Prezinta, la cerere, rapoarte de activitate sau pe probleme, Consiliului de Administratie;
Exercita si alte atributii delegate de Consiliul de Administratie sau Adunarea Generala, cu respectarea

prevederilor prezentului statut.
Art.72 Consiliul Director se intruneste, in sedinte convocate de preşedinte, vicepreşedinţi sau de secretarul general, ori de câte ori este nevoie.
Art.73 Deciziile Consiliului Director vor fi aplicate în termenele stabilite de acesta, iar Consiliul de Administratie va fi informat in prima sedinta.

CAP. XI PRESEDINTELE, VICEPREŞEDINTELE , SECRETARUL şi SECRETARUL GENERAL al F.R.R. ANTRENORUL FEDERAL

Art.74 Presedintele federatiei
Presedintele federatiei are urmåtoarele atributii:

 1. Prezideazå adunarea generalå si conduce activitatea Consiliului de
Administratie.
 1. Stabileste, împreunå cu secretarul general, data, ora si ordinea de zi, precum
si documentele care se prezintå în sedintele Consiliului de Administratie;
c) Reprezintå federatia în relatiile cu autoritåtile publice, cu forurile similare din alte tåri, cu Uniunea Internationalå de Radioamatorism (I.A.R.U.) precum si cu alte persoane fizice sau juridice din tarå sau stråinåtate, în limita mandatului acordat de Consiliul de Administratie.
Art.75. Vicepresedintele federatiei
Vicepresedintele coordoneazå activitatea unor sectiuni ale federatiei si preia prin împuternicire atributiile presedintelui pe perioadele în care acesta este în imposibilitate de a-si exercita mandatul.
Art.76. Secretarul general al federatiei
Secretarul general îndeplineste urmåtoarele atributii:
a). Organizeazå si conduce activitatea federatiei în scopul aplicårii hotårârilor adunårilor generale si ale Consiliului de Administratie, a prevederilor si planurilor de activitate si dezvoltare aprobate;
b). Asigurå aplicarea si respectarea în întreaga activitate a federatiei, a legislatiei în vigoare a normelor generale stabilite de M.T.S., a statutului si reglementårilor adoptate de federatie;
c). Stabileste, împreunå cu presedintele, data si ordinea de zi ale sedintelor Consiliului de Administratie, pregåteste materialele si lucrårile care se prezintå, verificå dacå în procesul verbal au fost consemnate problemele dezbåtute si hotårârile adoptate, iar în cazul când apar omisiuni, informeazå Consiliul de Administratie la prima sedintå;
d). Organizeazå, coordoneazå si sprijinå activitatea colegiilor si comisiilor centrale si teritoriale. Pregåteste împreunå cu acestea si supune aprobårii Consiliului de Administratie propuneri referitoare la:
- programele si planurile de activitate ale federatie;
- calendarul sportiv intern si international;
- proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, situatia periodicå a executiei bugetare si a asigurårii materiale a activitåtii;
- programele si palnurile de pregåtire a loturilor nationale, componenta acestora si a colectivelor tehnice;
- componenta nominalå adelegatiilor care se deplaseazå în stråinåtate;
- premieri, îndemnizatii, prime sau alte recompense pentru sportivi, specialisti sau colaboratori;
- sarcinile concrete ale membrilor Consilului de Administratie.
e). Asigurå prin colegiile si comisiile centrale si teritoriale, organizarea activitåtilor prevåzute în calendarul competitional intern si international.
Aprobå bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare actiune programatå si angajeazå sumele necesare, cu respectarea normelor financiare în vigoare.
f). Organizeazå controlul si sprijinirea loturilor reprezentative si a sectiilor afiliate, prezentând în Consiliul de Administratie concluzii si propuneri pentru optimizarea activitåtii acestora.
g). Organizeazå si conduce activitatea personalului salariat al federatiei, face propuneri de promovare, recompensare sau sanctionare a acestuia.
h). Semneazå principalele documente si lucråri elaborate de federatie - programele si planurile de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli, calendarul competitional intern si international, hotârârile Consiliului de Administratie, precum si orice alte lucråri curente.
i). Primeste, rezolvå si semneazå corespondenta adresatå federatiei si informeazå biroul federal asupra principalelor probleme apårute în derularea activitåtii.
j). Aprobå necesarul de echipament si materiale sportive necesar pentru loturile reprezentative, în vederea participårii acestora la competitiile internationale.
k). Participå la principalele competitii interne si internationale; reprezintå federatia în raporturile cu organizatiile interne si internationale de radioamatori, cu autoritåtile publice centrale si locale, cu persoanele fizice sau juridice române sau stråine.
l). Realizeazå legåtura functionalå cu compartimentele de specialitate din cadrul M.T.S, în scopul rezolvårii operative a problemelor tehnico-organizatorice, administrative, financiare, de relatii internationale, precum si a altor aspecte din activitatea federatiei.
m). Råspunde operativ la cerintele de informare formulate de conducerea M.T.S. si prezintå periodic sinteze asupra activitåtii desfåsurate si a principalelor probleme legate de activitatea de radioamatorism.
n). In îndeplinirea atributiilor sale colaboreazå cu diferite ministere, cu Inspectoratul General de Comunicatii precum si cu alte institutii si organizatii care pot ajuta la dezvoltarea radioamatorismului românesc.
Art. 77 Secretarul Federal.
Rezolvå o parte din atributiile secretarului general, asa cum sunt prevåzute în fisa postului si tine locul acestuia pe perioade determinate.
Art.78. Antrenorul federal, este cadrul tehnic specializat, cu calificare superioarå, care coordoneazå domeniul tehnico-metodic din radioamatorism.
Antrenorul federal are urmåtoarele atributii:
a) Prezintå propuneri privind strategia si conceptia generalå de selectie, pregåtire si participare la competitiile nationale si internationale, urmårind si aplicarea în practicå a acestora.
b). Organizeazå, coordoneazå si sprijinå activitatea colegiului central al antrenorilor;
c). Organizeazå cursuri de perfectionare si elaboreazå materiale metodice.
d). Asigurå controlul sistematic al activitåtii sectiilor de performantå si împreunå cu colegiul central al antrenorilor stabileste loturile reprezentative, colectivele tehnice si planurile de pregåtire.
e). Studiazå literatura de specialitate si întocmeste materiale cu caracter tehnico-metodic, urmårind tipårirea si difuzarea lor la radiocluburile din teritoriu.
f.) Colaboreazå cu celelate colegii si comisii centrale, cu compartimentele de specialitate din M.T.S.
Art.79. In regulamentul de ordine interioarå se cuprind si atributiile pentru celelalte functii salariate. Pe aceastå bazå secretarul general aprobå fisa postului pentru fiecare angajat.

CAP.XII COLEGIILE ŞI COMISIILE CENTRALE

Art.80. In cadrul Federatiei Române de Radioamatorism functioneazå urmåtoarele colegii si comisii centrale:
- comisia centralå de unde scurte;
- comisia centralå de unde ultrascurte;
- comisia centralå de telegrafie de salå;
- comisia centralå de radiogoniometrie;
- comisia centralå tehnicå;
- comisia centralå de diplome, QSL-uri, concursuri, clasificåri sportive si YO DX CLUB;
- comisia centralå de preså, propagandå pentru radioamatorism si relaţii cu societåti similare din alte tåri;
- comisia centralå pentru Comunicatii Digitale si moduri noi de trafic;
- comisia centralå pentru SWL si tineret;
- comisia centralå de disciplină
- comisia centralå de apel
- colegiul central al antrenorilor si arbitrilor;
- comisia centrală pentru coordonarea Reţelei Naţionale de Urgenţă şi cooperare cu Inspectoratele de Protecţie Civilă.
Pe baza hotårârii Consiliului de Administraţie, aceste organisme asigurå desfåsurarea si a urmåtoarelor activitåti ale federatiei:
- Editarea revistei proprii
- Organizarea Retelei nationale de urgentå;
- Efectuarea emisiunilor informative QTC si INFO DX;
- Organizarea unei reţele proprii de monitorizare a benzilor de amatori
- Întreţinerea şi actualizarea Paginii WEB proprii.
Art.81. Comisiile si colegiile centrale sunt formate din:
- presedinte;
- secretar;
- membri;
Comisiile si colegiile pot fi coordonate de unul sau doi membri din Consiliul de Administraţie. De asemenea, unii membri ai Consiliul de Administraţie pot coordona si douå sau mai multe comisii sau colegii centrale. Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Colegiul de Administraţie la propunerea preşedinţilor, aprobă componenta colegiilor si comisiilor centrale, ca organe de lucru consultative specializate pe diferite domenii de activitate.
Consiliul de Administraţie poate revoca membruii acestor comisii sau colegii centrale pentru abateri sau lipså de activitate.
Art.82. Comisia de apel se alege de cåtre adunarea generalå prin vot deschis si este constituitå din presedinte si 2 membri, alesi din rândul radioamatorilor cu mare experientå în activitate, cu prestigiu si conduitå moralå ireprosabilå.
Din comisia de apel nu pot face parte radioamatori aflati la conducerea sectiilor sau ai organelor de conducere ale federatiei.
Comisia de apel judecå apelurile introduse de membrii federatiei împotriva hotårârilor pronuntate de colegiile si comisiile centrale, precum si pe cele ale Asociaţiilor judetene.
Comisia de apel poate hotârî aplicarea oricårei sanctiuni, cu exceptia radierii din activitatea sportivå. Hotârârile ei sunt executorii.
In cazuri exceptionale, pe baza unor probe noi, hotârârile comisiei de apel pot fi revizuite de Consiliul de Administraţie, hotârârea acestuia fiind definitivå.
Art.83. In plan teritorial unele atributii ale federatiei sunt preluate de Asociaţiile judetene de radioamatorism şi a Municipiului Bucureşti sau alte structuri teritoriale. Acestea se pot constitui în condiţiile Legii 69/2000. In structura Asociaţiilor judetene sunt cuprinse colegii si subcomisii specializate.
Membrii comisiei se aleg în cadrul unei adunåri la care participå presedintii sectiilor, antrenori, radioamatori, alte persoane care sprijinå activitatea de radioamatorism în judetul respectiv.
Art.84 Adunarea de alegeri se organizeazå odatå la 4 ani. Instructorii şi antrenorii salariaţi din cadrul Cluburilor Sportive departamentale vor îndeplini de regulă şi funcţia de secretar al asociaţiei judeţene de radioamatorism sau dacă această structură nu există vor sprijini activitatea tuturor radioamatorilor din judeţul respectiv.

Art.85. Atributiile colegiilor si comisiilor centrale sunt cele prevåzute în regulamentul de ordine interioarå al federatiei.

CAP. XIII CENZORUL

Art.86 Controlul financiar intern al F.R.R. este asigurat de 1 - 3 cenzori aleşi de Adunarea Generala dintre radioamatorii specializaţi şi atestaţi în domeniul financiar - contabil. Mandatul acestora este pentru o perioada de 4 ani. In cazuri deosebite, Adunarea generala poate schimba cenzorul in timpul unui mandat.
Art.87 Cenzorul este subordonat Adunarii Generale şi are următoarele atribuţii:
Verifică modul in care este administrat patrimoniul F.R.R.
Întocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale.
Poate participa, la sedintele Consiliului de Administratie sau la Consiliul Director,
fara drept de vot, daca este invitat, sau la cerea sa.

CAP. XIV PRESEDINTELE DE ONOARE

Art.88 Preşedintele de Onoare este aprobat de catre Adunarea Generală, la propunerea Consiliului de Administraţie.
Art.89 Preşedintele de Onoare este propus şi aprobat din rândul personalitatilor marcante ale vietii politice, economice sau sportive si in activitatea sa şi trebuie sa respecte statutul federatiei si regulamentele sale.
Art.90 Presedintele de Onoare poate indeplini unele atribuţii date de catre Adunarea Generala sau Consiliul de Administratie, atat in plan intern, cat si in plan international.
Art.91 Presedintele de Onoare poate participa, cu aprobarea Consiliului de Administratie, la competitiile interne si internationale, ca reprezentant al F.R.R.
Art.92 Presedintele de Onoare se preocupa pentru bunul mers al activitatii federatiei prin aportul sau la realizarea resurselor finaciare si a obiectivelor asumate de federatie.

CAP. XV PERSONALUL SALARIAT AL FEDERATIEI

Art.93 Componenţa personalului salariat al federaţiei este aprobată de Consiliul Director si poate cuprinde în funcţie de volumul de muncă şi disponibilităţile financiare urmatoarele functii:
Presedinte.
Secretar general
Secretar federal.
Antrenor federal.
Contabil
Instructori.
Casier.
Secretar-dactilograf.
Operatori-calculator.
Magazionier
Federatia poate utiliza pe bazå de contract civil si serviciile altor persoane (jurist, etc).
Art.95 Atribuţiile principale ale tuturor salariatilor sunt stipulate in Regulamentul de ordine interioara vor fi cuprinse şi în fişa postului.
Art.96 Eliberarea din functie, precum si ocuparea posturilor vacante se face in condiţiile legii.

CAP. XVI ASOCIATIILE JUDEŢENE DE RADIOAMATORISM

Art.97 Asociatiile judeţene de radioamatorism sunt persoane juridice de drept privat constituite prin asocierea cluburilor şi asociaţiilor sportive afiliate si recunoscute de acestea, în temeiul legii nr.69/2000 şi OG. 26/2000.
Art.98 Dobândirea personalitatii juridice se face in conditiile legii ca asociaţii fără scop lucrativ.
Art.99 La nivelul fiecărui judeţ se poate constitui o singura asociatie judeteana de radioamatorism, cu acordul F.R.R.
Art.100 Asociatiile judetene de radioamatorism se afiliaza la F.R.R. si respectă statutul si regulamentele acesteia.
Art.101 Scopul asociatiilor judetene de radioamatorism îl constituie organizarea si desfasurarea activitatii de radioamatorism la nivel judetean.
Art.102 Obiectivele, atributiile, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene de radioamatorism decurg din Statutul si regulamentele F.R.R. si din puterea delegată de federatie.
Art.103 Asociaţiile judeţene de radioamatorism işi desfăşoară activitatea pe baza statutului si regulamentelor proprii, avizate de F.R.R. care aprobă si eventualele modificari sau completari la forma initiala. Asociaţiile Judeţene elaborează programe proprii, calendare competiţionale judeţene, omologhează rezultatele competiţiilor judeţene, organizează cursuri şi competiţii de iniţiere, acordă clasificarea sportivă la nivel de „junior“, asigură traficul de QSL-uri, ţine evidenţa membrilor din judeţul propriu, încasează taxe şi ţine legătura cu D.T.S.J şi Consiliile locale.
Art.104 Statutul, regulamentele, normele si hotararile organelor asociatiilor judetene de radioamatorism sunt obligatorii pentru toti membrii acestora.
Art.105 In adunarea generala a F.R.R. reprezentantul fiecărei asociaţii judeţene de radioamatorism are drept de vot. De regulă acesta este preşedintele asociaţiei judeţene de radioamatorism.
Art.106 Conform Legii 69/2000 Direcţiile Judeţene pentru Tineret şi Sport recunosc şi sprijină asociaţiile judeţene de radioamatorism. In judeţele unde nu se înfiinţează asociatii judetene de radioamatorism, atributiile acestora pot fi preluate de către actualele Comisii Judeţene de Radioamatorism, aflate în subordinea Direcţiilor pentru Tineret şi Sport.

CAP. XVII MIJLOACE FINANCIARE SI MATERIALE

Art.107 F.R.R. poate deţine în proprietate, în posesie, folosinta, administrare sau închiriate, terenuri, clădiri, instalatii, spatii de cazare si alte dotari, necesare derularii activitatii de radioamatorism si pentru obtinerea de venituri proprii. Veniturile indiferent de sursă si cheltuielile, de orice fel, sunt cuprinse intr-un buget anual propriu aprobat de Adunarea Generală. Veniturile federaţiei provin din:
a). Soldurile rezultate din executia bugetara a anului precedent.
b). Cotizatiile, taxele, contributiile sau penalitatile banesti sau in natura ale membrilor sau simpatizantilor.
c). Donaţiile si sumele sau bunurile provenite din sponsorizări.
d). Dobânzile si dividentele obtinute din plasarea disponibilităţilor.
e). Venituri realizate din reclama si publicitate.
f). Veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul federatiei sau obţinute prin transfer de la alte instituţii.
g). Sume acordate de administratia publica centrala sau locala, de M.T.S. sau alte organisme sau institutii pentru finantarea programelor federatiei.
h). Subventii sau donaţii de la forurile internaţionale de radioamatorism la care este afiliata federaţia.
i). Sume acordate de alte organe, organizatii sau structuri sportive pentru sustinerea activitatii sportive, pentru dotarea tehnico-materiala sau obtinerea de performante sportive.
j). Incasări de la manifestari sportive, prestari servicii.
k). Alte venituri, din alte surse, in conditiile legii.
Art.108 Din disponibilităţile băneşti în cont, care se reportează în anul viitor, după scăderea obligatiilor de plata, a încasarilor anticipate, precum şi a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor in conditiile legii, o cotă de până la 50% se poate utiliza pentru premierea personalului salariat al federaţiei, încadrat cu contract de munca, în raport cu responsabilităţile, contribuţia adusă la realizarea acestor venituri sau cu performantele profesionale obţinute in activitate. Statul de plată va fi avizat de contabil.
Nu se pot utiliza pentru premii sumele disponibile de la bugetul de stat.
Art.109 F.R.R. se supune verificărilor financiare potrivit legii si statutului propriu.
Art.110 F.R.R. deţine exclusivitatea:
a). Asupra imaginii de grup sau individuale statice si in miscare a sportivilor radioamatori componenti ai loturilor nationale, in echipament de concurs sau de pregatire.
b). Emblemei si a siglei proprii.
c). Drepturilor de reclama, publicitate, transmisii televizate la competitiile pe care le organizeaza.

CAP.XVIII AUTORITATEA DISCIPLINARA

Art.111 Autoritatea disciplinara în activitatea de radioamatorism se exercita deplin si legitim potrivit competenţelor date de Legea nr.69/2000 pentru exercitarea dreptului de supraveghere si control al F.R.R. si al tuturor celorlalte structuri sportive din ramura de radioamatorism si potrivit statutului si regulamentelor proprii.
Art.112 Puterea disciplinara dă autoritatea de a investiga si dupa caz, de a sanctiona persoanele sau structurile in culpa.
Art.113 Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza printr-un sistem de sanctiuni, corespunzator activitatii de radioamatorism, gradat in functie de gravitatea faptelor.
Garantare a dreptului de aparare, stabilindu-se caile de atac impotriva sanctiunilor, in conformitate cu
legea, statutul si regulamentele proprii.
Art.114 Măsurile disciplinare aplicabile structurilor sportive afiliate la F.R.R. sunt:
a). Avertisment.
b). Amenda.
c). Suspendarea temporara din activitate.
d). Anularea rezultatelor obtinute in concursuri.
e). Excluderea din competitiile in curs sau viitoare.
f). Anularea afilierii sau radierii din evidentele federatiei.
g). Confiscarea bunurilor care au prejudiciat partea vătămată.
Art.115 Masurile disciplinare aplicabile persoanelor fizice sunt:
a). Avertisment.
b). Amenda.
c). Suspendarea temporara din activitatea interna si/sau internationala.
d). Suspendarea definitiva din activitatea sportiva.
Art.116 Masurile disciplinare pot fi cumulate si se aplică o singură sancţiune pentru fiecare abatere în parte.
Art.117 Competenta solutionarii abaterilor disciplinare si sanctionarii celor in cauza revine:
În prima instanta comisiilor si colegiilor centrale ale federatiei.
Consiliului de Administratie al federaţiei în cazul contestatiilor.
Art.118 Consiliul de Administratie este ultima instanţă de recurs, deciziile sale fiind definitive si executorii.
Art.119 Consiliul de Administratie este in măsura sa confirme, sa infirme, sa modifice sau sa anuleze deciziile instantelor disciplinare, precum si sa adopte hotarari proprii in legatura cu acestea potrivit prevederilor regulamentare.

CAP. XIX LITIGII

Art.120 În cazul unor litigii de natură sportivă cu F.R.R. sau cu membrii acesteia, rezolvarea lor se va face în primă instanţă de: Consiliul de Administraţie, Comisia de Apel, iar în caz de nerezolvare acestea se pot rezolva urmărind procedurile legale.
Art.121 Membrii afiliati federatiei si reprezentantii lor, trebuie sa respecte cu strictete deciziile luate de organele de jurisdicţiei ale federatiei sau de Consiliul Director.

CAP. XX RETRAGEREA DIN FEDERATIE, PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AFILIAT, SUSPENDAREA SI EXCLUDEREA MEMBRILOR AFILIATI


Art.122 Un membru afiliat este autorizat s? se retrag? din federatie în urmatoarele conditii:
Hot?rârea de retragere s? fie aprobat?, în prealabil, cu minimum 2/3 din voturile Adun?rii Generale.
Retragerea unui membru afiliat din F.R.R., se aprob? de Consiliul de Administratie care informeaz? Adunarea General? la prima întâlnire.
Cererea de retragere nu poate fi acceptat? decât dac? membrul afiliat respectiv s-a achitat de toate obligatiile financiare fat? de federatie si ceilalti membrii ai acesteia.
Art.123 Dizolvarea unui membru afiliat se aprob? de Adunarea General? în conformitate cu statutele proprii. Consiliului de Administratie are obligatia s? transmit? membrului dizolvat, prin scrisoare recomandat? hot?rârea de dizol-vare, în termen de 15 zile de la adoptarea acesteia.
Art.124 Dac? un membru afiliat încalc? grav statutul, regulamentele si hot?rârile F.R.R., Consiliul de Administratie poate s?-i suspende drepturile, având efect imediat. Suspendarea nu poate dura decât maxim pân? la proxima Adunare General?, care poate hot?rî prelungirea suspend?rii sau excluderii membrului respectiv din federatie. Un membru afiliat suspendat este privat de vot în Adunarea General?, pân? la ridicarea sanctiunii.
Art.125 Un membru afiliat poate fi exclus din federatie pentru:
a). Înc?lcarea grav? a statutului, regulamentelor si hot?rârilor federatiei.
b). Ultragii grave la adresa federatiei sau la adresa unui membru afiliat acesteia.
c). Neîndeplinirea obligatiilor financiare fat? de federatie.
d). Pierderea calit?tii de membru afiliat.
e). Excluderea unui membru afiliat la federatie se aprob? de Adunarea General? care se pronunt? cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate de delegatii cu drept de vot prezenti la adunare.

CAP. XXI DIZOLVAREA FEDERATIEI SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

Art.126 Dizolvarea F.R.R. poate fi hot?rât? numai de Adunarea General?.
Art.127 Hot?rârea de dizolvare se adopt? cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliati prezenti sau absenti.
Art.128 Odat? cu hot?rârea de dizolvare, se va pronunta o decizie privind patrimoniul.
Art.129 Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare, bunurile r?mase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone, cu scop asem?n?tor sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în România, interesele servite de federatia dizolvat?.

CAP. XXII DISPOZITII FINALE

Art.130 In desf?surarea activit?tii sale, F.R.R. colaboreaz? cu M.T.S. având obligatia de a comunica acestuia orice modific?ri ale actului constitutiv.
Art.131 Consiliul de Administratie si Adunarea General? decid în toate cazurile neprev?zute în Statut conform regulilor de drept.
Art.132 Activitatea F.R.R. se desf?soar? sub autoritatea M.T.S., în conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului si legislatiei statului Român.
Art.133 Prezentul statut s-a aprobat în Adunarea General? din 17 noiembrie 2001 si nu poate fi modificat sau completat decât cu aprobarea Adun?rii Generale si cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului.

Adoptat în 17 noiembrie 2001, în vigoare de la 01.01.2002

FRR 

Articol aparut la 17-6-2004

13689

Inapoi la inceputul articolului

Comentarii (4)  

 • Postat de CRISTI - YO8RCP la 2005-02-17 10:21:46 (ora Romaniei)
 • Mi se pare mie, sau dintr-o EROARE nu avem acces aici la textul complet in vigoare al statutului FRR ?!?!
  Rog trimiteti pe adresa de mail de mai sus textul COMPLET SI ACTUAL (IN VIGOARE) al statutului FRR.
  Cu multumiri, Cristi - YO8RCP - 73!

 • Postat de Ciprian Sufitchi - N2YO (n2yo) la 2005-03-16 20:22:39 (ora Romaniei)
 • Intr-adevar se strecurase o eroare, acum statutul a fost completat cu textul lipsa.

 • Postat de popa sorin - YO5GNZ la 2006-12-09 20:45:44 (ora Romaniei)
 • yo5gnz de ce nu este in lista si de ce nu este Camil .si daca poate sa ma sune pe mes.petrica terentre si sorin zxspectrum cobra 95 !!! larevedere va multumesc ca mati ascultat

 • Postat de GASPAREL IOAN - YO5CGB la 2015-02-21 03:37:28 (ora Romaniei)
 • FRR ESTE PERSOANA JURIDICA CONF LEGII?
  CE NUMAR ARE IN REGISTRUL GREFEI JUDECATORIEI SI A CARE JUDECATORIE?

  ART 4 NU INCALCA PREVEDERILE LEGALE PRIVIND ANCOM?

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "Statutul Federatiei Romane de Radioamatorism"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact