hamradioshop.ro
Articole > Radioamatorism - opinii Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

Relatia radioamator - radioclub sau sa citim si sa intelegem legea

Gheorghe Andrei Radulescu YO4AUP

Stimati colegi radioamatori,

 

            Am dat un scurt comunicat de presa privind infiintarea Radioclubului Nostru Din Constanta. In diferitele luari de cuvint (atit scrise cit si verbale) am constatat ca se fac grave confuzii in privinta legii, a intentiilor legiuitorului si a termenilor definiti de acesta. Din acest motiv am hotarit "sa pun pe hirtie"  electronica sau  chiar "hirtie veritabila" citeva pareri cu privire la relatia intre Lege, FRR, Radioclub si Radioamator.

 Din  Statutul FRR se pot arata si sublinia urmatoarele prevederi:

 

(art 4) FRR este singura [ce?]  autorizata sa organizeze si sa controleze activitatea de radioamatorism din România.             [putem presupune ca este vorba de "singura structura organizatorica "]

 

            Asadar, din capul locului, oricine citeste ceva despre radioamatorism trebuie sa faca in permanenta paralela intre prevederile legii 69/200 care reglementeaza  functionarea si interfata dintre structurile  administrative  ale statului in implementarea educatiei fizice si sportului ca politica de stat ( Agentia Nationala pentru Sport si Directiile Judetene si a Munucipiului Bucuresti pentru Tineret si Sport) si  structurile sportive,  cu personalitate juridica (Cluburile sportive, Asociatiile Judetene si a Municipiului Bucuresti si Federatiile Nationale) sau fara personalitate juridica (Asociatiile sportive) si Legile  de organizare ale acestor structuri.

            Totodata trebuie avute in vedere si prevederile articolului 13(3) din legea 69/2000 care precizeaza ca: Pentru a participa la competiţiile sportive oficiale locale sau naţionale un sportiv de performanţă trebuie să fie legitimat la un club sportiv.

 

            Asadar, Legea 69/2000 stabileste urmatoarele "Structuri Sportive", cu    personalitate juridica, in Radioamatorism:

 

Sportivul persoana fizica, = Radioamatorul=  , care practica radioamatorismul.

 

Clubul sportiv  =  structura sportiva cu personalitate juridică, constituita în condiţiile legii, ca  persoana juridice de drept privat, structura  fără scop lucrativ, nonprofit

 

Asociatia sportiva Judeteana Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activităţii în ramura de sport respectivă la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, cu respectarea statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale. Sint constituite din  Asociaţiile sportive fără personalitate juridică.

 

Federatia  =  Federaţiile sportive naţionale sunt structuri sportive de interes naţional, constituite

prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe

ramuri de sport  Potrivit prezentei legi federaţiile sportive naţionale sunt persoane juridice de drept

privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ.

 

 

DE RETINUT:   PARTEA " A "

 

·                     Radioamatorul este" Persoana Fizica", legitimata ( membru ) la "Persoana juridica"= Radioclubul, care la rindul lui este asociat la "Persoana Juridica"  - Federatia Romana de Radioamatorism.

·                     FRR este o suma de Persoane Juridice; ea  nu include nici o persoana fizica cu statut de membru asociat.

·                     Radioamatorii, pentru a fi reprezentati in Federatia Romana de Radioamatorism  si pentru a fi reprezentati de aceasta, trebuie sa fie legitimati la un Radioclub.

·                     Evidenţa legitimării sportivilor este  în competenţa federaţiilor sportive naţionale  potrivit statutelor şi regulamentelor proprii.

·                     Structurile sportive, atit cele cu personalitate juridica cit si cele fara personalitate juridica se constituie, se organizeaza, functioneaza si se desfiinteaza potrivit legii.

 

Legea de organizare si functionare a structurilor sportive, ca persoane juridice, de drept privat, non-guvernamentale, apolitice,  nepatrimoniale si non-profit este  LEGEA nr.246 din 18 iulie 2005
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Prevederile acestei legi cu privire la ASOCIATII SI FUNDATII se aplica atit cluburilor sportive -Radiocluburile- cit si federatiei nationale - Federatia Romana de Radioamatorism. 

Din necunoasterea semnificatiei termenilor ASOCIATIE  si FUNDATIE si din amestecarea terminologiei specifice rezulta confuziile regretabile vehiculate in lumea radioamatorilor (sportivii legitimati si organe de conducere ale structurilor sportive).

 

Din continutul OG26/2000 spicuim:

 

Art. 4. - Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri,     pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru   realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal             nepatrimonial

 

Art. 6. -  (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul         asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat.

                (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

                a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul                acestora;

                3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

                c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de Membru asociat;

 

Art. 15. - (1) Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între        vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.

 

Art. 16. - (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv şi         statutul fundaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

                (2) Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

                a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz,                domiciliul sau sediul acestora;

 

Art. 19. - (1) Moştenitorii şi creditorii personali ai fondatorilor au faţă de fundaţie aceleaşi drepturi ca şi în cazul oricărei           alte liberalităţi făcute de fondator.

                (2) După înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, nici fondatorii şi nici moştenitorii       lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici            de către creditorii personali ai fondatorilor.

 

Art. 33. - (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în           Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei  în a cărei circumscripţie teritorială îşi are             sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12.

               

Art. 35. - (1) Două sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federaţie.

                (2) Federaţiile dobândesc personalitate juridică proprie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de prezenta             ordonanţă pentru asociaţiile fără scop patrimonial, condiţii care li se aplică în mod corespunzător, cu          excepţiile stabilite în prezentul capitol.

 

Art. 36. - (2) Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv                 propriul patrimoniu.

 

 

 

 

 

DE RETINUT:   PARTEA " B "

 

Radioamatorul este persoana fizica si nu este subiect al  OG 26/ 2000.

 

 

Radioclubul:

·                     Radioclubul este Asociatie.

·                     Radioclubul este infiintat de trei sau mai multe persoane  care au calitatea de  membri asociati.

·                     Nu exita notiunea de Membru Fondator.

·                     Actul de infiintare al asociatiei indica numele si datele de identificare ale membrilor asociati.

·                     Statutul precizeaza modul de obtinere si de pierdere a calitatii de membru asociat precum si drepturile si obligatiile acestora.

·                     Statutul prevede si  modalitatea de dobindire a calitatii de membru asociat ulterior infiintarii asociatiei.

·                     Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei

 

Fundatia

 

·                     Fundatia  este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane, care sint denumite fondatorul sau fondatorii fundatiei si care, iÎn vederea dobândirii personalităţii juridice,  încheie actul constitutiv şi statutul fundaţiei,  în formă autentică. După înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, nici fondatorii şi nici moştenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv.

·                     Fundatia si toate definitiile aferente nu au relevanta in legatura cu radioamatorul si radioamatorismul practicat ca sport sub incidenta legii 69/2000.

 

Federatia

 

·                      Federatia. Două sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federaţie.  Federaţiile dobândesc personalitate juridică proprie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă pentru asociaţiile fără scop patrimonial, condiţii care li se aplică în mod corespunzător, cu excepţiile stabilite în prezentul capitol.

·                      Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.

·                     Actul de infiintare al Federatiei indica numele si datele de identificare ale membrilor asociati.

·                     Nu exita notiunea de Membru Fondator.

·                     Statutul precizeaza modul de obtinere si de pierdere a calitatii de membru asociat precum si drepturile si obligatiile acestora.

·                     Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei.

 

 

 Asadar, FRR dupa fiecare Adunare generala in care se aproba o cerere de afiliere [ Avind ca temei legal statutul FRR Art.18 -La Federatia Româna de Radioamatorism se pot afilia structurile sportive cu personalitate juridica legal constituite si recunoscute oficial, respectiv cluburile persoane juridice de drept privat, cluburile persoane juridice de drept public si Asociatiile Judetene de Radioamatorism si a Municipiului Bucuresti - si Art.29 - Calitatea de membru se dobândeste prin efectul afilierii.] modifica lista membrilor asociati, inscrie modificarea in registrul unic al asociatiilor si ia in evidenta radioamatorii legitimati la Radioclubul nou admis in federatie.

 

Despre relatia dintre Clubul sportiv = Radioclub  si sportivul legitimat = Radioamator trbuie citit in statul fiecarui radioclub.

 

In cazul Radioclubului Nostru din Constanta, radioamatorii legitimati  sint denumiti Membrii ai radioclubului si au drepturile si obligatiile preevazute in  statut.

 

Nu exista nici o similitudine intre calitatea de membru asociat, care este o persoana care  a pus  în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele si  aportul lui în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general si al colectivităţii de radioamatori si calitatea de membru (echivalent al sportivului legitimat)  care a dobindit acest statut  prin semnarea adeziunii, si care este beneficiarul  activitatii radioclubului.

 

Spicuiri din statutul  Radioclubului Nostru Din Constanta

 

            Art. 10. Pentru realizarea acestui scop Radioclubul Nostru Din Constanta  are urm?toarele obiective:

 

·        Sa fie un loc de intilnire al radioamatorilor unde acestia sa dezvolte si sa participe la viata asociatiei.

·        Sa  asigure traficul de QSL-uri, abonamente la reviste de specialitate si casuta postala pentru corespondenta radioamatorilor.

·        Sa se doteze cu echipamentele necesare participarii la reteaua nationala de urgenta a radioamatorilor.

·        Sa sprijine organele locale  prin contactul radio cu reteaua de urgenta a radioamatorilor in cazul producerii unor  dezastrelor naturale sau situatii care necesit? ajutor din partea radioamatorilor.

·        Sa se afilieze Federatiei Romane de Radioamatorism.

·         Sa  respecte în activitatea de radioamatorism normele stabilite de legislatia în vigoare, reglement?rile INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI si Statutul Federatiei Române de Radioamatorism.

·        Sa  elaboreze si sa  aplice o strategie pe termen scurt si lung.

·        Sa  organizeze participarea la competitiile sportive organizate pe plan local, national

si international, prev?zute în calendarul competitional propriu sau al Federa?iei Române de Radioamatorism.

·        Sa organizez activit?tea de initiere si autorizare pentru noi radioamatori. Sa  administreze  patrimoniul propriu si sa-l sporeasca.

 

Art. 11.  Membrii Asociati ai Radioclubului Nostru Din Constanta.

 

1.  Membri asociati sint persoanele  fizice care au semnat actul de constituire si Statutul  Radioclubului Nostru Din Constanta. Membrii asociati constituie Adunarea Generala a Asociatiei si  au drept de vot la lucrarile adun?rilor generale. Din rândul lor se aleg organele de conducere.

2. Dobindirea calitatii de  membru asociat  se obtine prin cerere scrisa adresata Asociatiei si  cu acceptul adun?rii generale a membrilor asociati, cu un numar de  2/3de voturi pentru din totalul numarului membrilor adunarii generale.

                        3. Calitatea de membru asociat se pierde prin deces sau la cerere formulata in    scris din propria initiativa a membrului asociat. Pierderea calitatii de membru devina efectiva dupa 30 zile de la data inregistrarii cererii  la asociatie.

           

 

           Art. 12.  Membrii   ai Radioclubului Nostru Din Constanta.

 

           1.  Membri ai Radioclubului Nostru Din Constanta pot fi ori si ce persoane fizice, radioamatori sau simpatizanti, indiferent de nationalitate, vârst?, sex, profesie, confesiune religioas?, apartenenta politica.

           2. Calitatea de Membru al Radioclubului Nostru Din Constanta se dobindeste adresind o cerere scrisa Adunarii generale, prin care petentul  recunoaste  statutul Radioclubului Nostru Din Constanta si pe care petentul se  se oblig? s?-l respecte. Adunarea generala are latitudinea sa accepte sau sa refuze acordarea calitatii de membru.

           3. Membri asociati sint Membri de drept ai Clubului. Ei, asemenea celorlalti membri ai clubului, contribuie cu fonduri banesti, mijloace materiale, capacitati intelectuale sau cu alte forme de aport la cresterea patrimoniului asociatiei, la realizarea scopului si la realizarea  obiectivelor Radioclubului Nostru Din Constanta

            4.  Membri de onoare pot fi  persoane fizice sau juridice care, prin tot cea ce fac, sprijina Clubul si promoveaz? interesele Radioclubului Nostru Din Constanta. Ei pot participa ca invitati la sedintele Adunarii generale ale Radioclubului Nostru Din Constanta dar nu au drept de vot si nu pot fi alesi în organele de conducere si de control ale Clubului. Calitatea de membru de onoare se acord? de adunarea general? prin votul pozitiv a cel putin 2/3 din membrii cu drept de vot.

      5.  Calitatea de membru al clubului se pierde în urm?toarele cazuri:

 

·                                Prin renuntarea din propria initiativa a membrului clubului, renuntare pe care o aduce in scris la cunostinta adunarii generale.   Incetarea calitatii de membru devine efectiva in 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

·                                Prin decesul membrului clubului.

·                                Prin dizolvarea asociatiei.

·                                Prin  hot?rârea adun?rii generale ca urmare a neplatii cotizatiei anuale.

·                                Prin  hot?rârea adun?rii generale ca urmare a aducerii de prejudicii materiale sau morale Radioclubului Nostru Din Constanta .

 

 

 

 

 

 

                                                            73, Andrei, YO4AUP.

 

 

 

 

 

 

=============================================================================

 

 

Bibliografie selectiva:

 

=============================================================================

 

Statutul Federatiei Romane de Radioamatorism

 

CAP.I.- DENUMIRE, STATUT JURIDIC, ÎNSEMNE

Art.1 Federatia Româna de Radioamatorism (F.R.R.) a fost înfiintata la 1 martie 1936 sub numele de Asociatia Amatorilor Români de Unde Scurte. În 1950 numele i s-a schimbat în Asociatia Radioamatorilor de Emisie din România, pentru ca în 1967 denumirea sa devina Federatia Româna de Radioamatorism din cadrul UCFS. Reorganizarea în conformitate cu Legea Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000 s-a facut la data de 17.11.2001.
Art.2 Federatia Româna de Radioamatorism, în actuala forma juridica, este continuatoarea de drept a Federatiei Române de Radioamatorism care a functionat în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului pâna la data de 31 decembrie 2001.
Art.3 Federatia Româna de Radioamatorism este structura sportiva de interes national, constituita prin asocierea tuturor cluburilor cu sectii de radioamatorism, a asociatiilor judetene de radioamatorism si a Municipiului Bucuresti, afiliate si recunoscute de aceasta.
Art.4 Federatia Româna de Radioamatorism este singura autorizata sa organizeze si sa controleze activitatea de radioamatorism din România.
Art.5 Federatia Româna de Radioamatorism este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ. Personalitatea juridica s-a dobândit conform legii.
Art.6 Federatia Româna de Radioamatorism organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale de radioamatorism cu caracter national si cele internationale care au loc pe teritoriul României; are drept scop dezvoltarea activit?tii de radioamatorism pe plan local, national si international în domeniile:
- unde scurte si ultrascurte,
- telegrafie vitez?,
- radiogoniometrie de amator
- creatie tehnic?.
Art.7 Federatia Româna de Radioamatorism are sigla (emblema), steag (fanion), insigna si stampila proprii.
Art.8 Prevederile statutului Federatiei Române de Radioamatorism sunt în concordanta cu O.G. nr. 26/2000 si cu Legea 69/2000 si sunt obligatorii pentru toti membrii sai.
Art.9 Federatia Româna de Radioamatorism este înscrisa în Registrul Sportiv la Ministerul Tineretului si Sportului si atestata prin Certificatul de identitate sportiva.

 

CAP. III - RELATII CU ORGANISMELE INTERNE SI INTERNATIONALE

Art.13 Federatia Româna de Radioamatorism este afiliata la Uniunea Internationala de Radioamatorism (I.A.R.U.) din 1 ianuarie 1938 si respecta, în activitate, statutul si regulamentul acestui organism international.

 

CAP. IV - SCOPUL SI OBIECTIVELE

Art.15 Federatia Româna de Radioamatorism are ca scop principal organizarea si controlul practicarii radioamatorismului în România, extinderea radioamatorismului pe întreg teritoriul tarii, precum si aplicarea unui sistem organizat de selectie, pregatire si participare în competitii, în vederea dezvoltarii activitatii de performanta si obtinerea unor rezultate de prestigiu pe plan national si international.

 

 

CAP. VI - MEMBRII AFILIATI, DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE ACESTORA

Art.18 La Federatia Româna de Radioamatorism se pot afilia structurile sportive cu personalitate juridica legal constituite si recunoscute oficial, respectiv cluburile persoane juridice de drept privat, cluburile persoane juridice de drept public si Asociatiile Judetene de Radioamatorism si a Municipiului Bucuresti.
Art.19 Asociatiile sportive fara personalitate juridica se pot afilia la asociatiile judetene de radioamatorism si a municipiului Bucuresti, legal constituite sau afiliate la Federatia Româna de Radioamatorism .
..................................................................................................................................


Art.24 Afilierea la Federatia Româna de Radioamatorism reprezinta totodata cunoasterea, însusirea si respectarea statutului Federatiei Române de Radioamatorism si a regulamentelor sale. Necunoasterea acestora atrage culpa celui ce se afiliaza.
Art.25 Adunarea Generala este competenta sa decida asupra afilierii (admiterii) membrilor.
Art.26 Consiliul de Administratie - numai în cazuri de forta majora - poate hotarâ afilierea (admiterea), cu titlu provizoriu a unui membru, aceasta hotarâre urmând sa fie supusa aprobarii primei adunari generale a federatiei, care va decide afilierea definitiva.
Art.27 Excluderea unui membru afiliat se aproba de Adunarea Generala, la propunerea Consiliului de Administratie.
Art.28 Membrii Federatiei Române de Radioamatorism sunt:
- cluburile sportive cu sectii de radioamatorism;
- asociatiile judetene de radioamatorism si a municipiului Bucuresti.
Art.29 Calitatea de membru se dobândeste prin efectul afilierii.

 

Art.31 Membrii Federatiei Române de Radioamatorism au urmatoarele drepturi:
a). Sa participe la Adunarile Generale;
b). Sa fie alesi în organismele federale;
c). Sa beneficieze de recompensele oferite de federatie (premii, diplome, trofee, etc.);
d). Sa participe la competitiile oficiale si de verificare organizate în România sub egida Federatiei Române de Radioamatorism cât si la Competitii Internationale.
e). Sa prezinte propuneri Consiliului de Administratie si Adunarii Generale, sa initieze proiecte de hotarâri
sau sa participe la elaborarea hotarârilor, dupa caz.

 

 

CAP. VII - ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL ALE FEDERATIEI SI IMPUTERNICITII ACESTORA


Art.34 Adunarea Generala este organul legislativ al F.R.R. si in consecinta autoritatea suprema.

 

Art.42 Adunarea Generala se compune din: membrii afiliati - câte un membru al fiecarei club sportiv si asociatie sportiva judeteana afiliata;

 

Art.57 Adunarea Generala poate acorda, prin vot deschis, titlul (calitatea) de „Presedinte de onoare“ si „Membru de Onoare“ unor persoane cu activitate meritorie sau sprijin deosebit pentru activitatea de radioamatorism.
Art.58 Membrii de onoare sunt autorizati sa participe la Adunarea Generala, sa ia parte la discutii, fara drept de vot.
Art.59 Adunarea Generala este imputernicita sa ia hotarari în orice problema a F.R.R.

 

 

=============================================================================

 

 

 

LEGE Nr. 69 din 28 aprilie 2000

Legea educatiei fizice si sportului

 

 

ART. 13

(1) Prin sportul de performanţă se urmăreşte valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei.

(2) Sportivii de performanţă sunt persoanele care practică sistematic şi organizat sportul şi participă în competiţii cu scopul de a obţine victoria asupra partenerului, pentru autodepăşire sau record.

(3) Pentru a participa la competiţiile sportive oficiale locale sau naţionale un sportiv de performanţă trebuie să fie legitimat la un club sportiv.

(4) Evidenţa legitimării şi transferarea sportivilor sunt în competenţa federaţiilor sportive naţionale, a ligilor profesioniste şi a asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, potrivit statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.

 

 

 

 

======================================================================

 

 

 

 

Guvernul României

Ordonanţă nr. 26/2000  din 30/01/2000  cu privire la asociaţii şi fundaţii.

 

 

                                                                         CAPITOLUL  I  Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (2) Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit prezentei ordonanţe sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

 

            CAPITOLUL  II Înfiinţarea asociaţiilor şi a fundaţiilor

 

                                                Secţiunea 1       Constituirea şi înscrierea asociaţiei

 

Art. 4. - Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial

 

Art. 6. -  (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat.

                (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

                a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

                (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

                c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;

                d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;

 

 

Art. 8. - (1) Asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

Secţiunea a 2-a Constituirea şi înscrierea fundaţiei

 

Art. 15. - (1) Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.

 

Art. 16. - (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv şi statutul fundaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

                (2) Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

                a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

 

Art. 19. - (1) Moştenitorii şi creditorii personali ai fondatorilor au faţă de fundaţie aceleaşi drepturi ca şi în cazul oricărei alte liberalităţi făcute de fondator.

(2) După înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, nici fondatorii şi nici moştenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.

(3) Dacă fundaţia dobândeşte personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităţilor făcute în favoarea fundaţiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundaţiile înfiinţate prin acte între vii, iar pentru fundaţiile înfiinţate prin testament, de la data morţii testatorului.

 

 

CAPITOLUL III Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor şi a fundaţiilor

 

Secţiunea 1 Organizarea şi funcţionarea asociaţiei

Art. 20. - Organele asociaţiei sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul director;

c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

 

Secţiunea a 2-a Organizarea şi funcţionarea fundaţiei

Art. 28. - Organele fundaţiei sunt:

a) consiliul director;

b) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

 

 

CAPITOLUL IV Modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei sau fundaţiei

 

Art. 33. - (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12.

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director.

 

Art. 34. - Dispoziţiile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării actului constitutiv sau a statutului fundaţiei.

 

CAPITOLUL V Federaţia

 

 

Art. 35. - (1) Două sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federaţie.

(2) Federaţiile dobândesc personalitate juridică proprie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă pentru asociaţiile fără scop patrimonial, condiţii care li se aplică în mod corespunzător, cu excepţiile stabilite în prezentul capitol.

(3) Cererea de înscriere se soluţionează de tribunalul în circumscripţia căruia federaţia urmează să îşi aibă sediul.

Art. 36. - (1) Federaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului prevăzut la art. 35 alin. (3).

(2) Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.

Gheorghe Andrei Radulescu YO4AUP

Articol aparut la 12-7-2006

9384

Inapoi la inceputul articolului

Comentarii (15)  

 • Postat de YO3JW, Pit - la 2006-07-13 08:15:25 (ora Romaniei)
 • Intrebare! "3) Pentru a participa la competiþiile sportive oficiale locale sau naþionale un sportiv de performanþã trebuie sã fie legitimat la un club sportiv." Ce te faci daca nu vrei calitatea de "sportiv de performanata" si esti un "simplu sportiv" fara veleitati si doresti totusi sa participi la competiþiile sportive oficiale locale sau naþionale? Ce zice legea? ====================
  Conform specificatiilor legale sportivi din organizarile judetene pot participa la competitiile la nivel judetean. Ce te faci cand intra la cele nationale? ====================
  Ce responsabilitate au structurile afiliate la FRR in a comunica lista membrilor si a modificarilor ulterioare? ================= Iata numai trei intrebari simple!
  73
  Pit

 • Postat de ghita - YO5CLN la 2006-07-13 10:09:06 (ora Romaniei)
 • Am si eu o intrebare:
  - am infiintat,in baza OG.26/2000 o asociatie cu obiect de activitate sporturi tehnico-aplicative pe care am denumit-o AS Dorna....axata in special pe radioamatorism.Conform Legii sportului AS cu personalitate juridica nu pot primi CIS, desi legea a aparut ulterior infiintarii AS.Ce se poate face in acest caz?

 • Postat de gheorghe andrei radulescu - YO4AUP la 2006-07-13 11:55:11 (ora Romaniei)
 • lui ghita, yo5lcn. exista o cale simpla.
  1) adunarea generala hotaraste schimbarea numelui asociatiei din" Asociatia Sportiva Dorna " in "Clubul Sportiv Dorna" care ramine ca persoana juridica o asociatie care functioneaza in temeiul OG 26 / 2000.
  2) se modifica statutul in mod corespunzator, prin revizuirea foarte atenta a textului sau.
  3)se procedeaza la indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege la modificarea numelui si statutului persoanei juridice ( ministerul justitiei- disponibiltatea noii denumiri, tribunal,registrul asociatiilor si fundatiilor, Directia finantelor publice )
  4) dupa ce se obtin toate documentele de la punctul 3 in care apare noua denumire: asociatia "clubul sportiv dorna" se cere inregistrarea sportiva si autorizatia de functionare de la Agentia nationala pentru sport si apoi in final afilierea la frr. pina atunci, radioamatorii legitimati la as dorna nu exista pentru viata sportiva organizata de frr.
  succes, andrei, yo4aup

 • Postat de gheorghe andrei radulescu - YO4AUP la 2006-07-13 15:44:19 (ora Romaniei)
 • lui pit, yo3jw. daca nu o faci cu premeditare, este bine, pentru a nu stirni confuzie in mintea cititorilor, sa utilizezi in exprimare numai terminologia folosita de legiuitor. astfel nu exista sportivi simpli si sportivi de performanta , exista numai sportivi, si fiindca sint sportivi, scopul existentei de sportiv este performanta. dar exista sportivi amatori si sportivi profesionisti. dumneavoastra ca fiind seful comisiei de apel, in loc sa incercati sa incurcati mintea cititorilor, ar trebui sa descurcati intii si intii prevederile statutului frr. pentru exercitiu v-as supune spre atentie capitolul XX. 73, andrei, yo4aup.

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-07-13 23:35:19 (ora Romaniei)
 • Eu nu am facut decat sa ma refer la un lucru subliniat special de Dvs. Ati facut peste tot referiri la diverse articole. Daca este sa te iei ad literam cum se scrie la lege, practic ar trebui sa avem numai sportivi de performanta. Nu interpretam cele scrise! Ca este o exprimare stupida sunt de acord, dar asa scrie si Dvs. ati subliniat acest aspect. Poate era bine a fi completat cu prevederile art 14. "Art. 14
  (1)Sportivii de performanta pot fi amatori si nonamatori, conform prevederilor cuprinse în statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale, în conditiile legii.
  (2)Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relatii contractuale de munca cu cluburile sau cu asociatiile sportive la care sunt legitimati.
  (3)Sportivii nonamatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, încheie, în conditiile legii, cu cluburile sau cu asociatiile sportive la care sunt legitimati:
  a)o conventie civila de prestari de servicii;
  b)un contract individual de munca pe baza caruia obtin licenta de sportiv profesionist, care le confera statutul de sportiv profesionist."..... Sunt radioamatori care beneficiaza de avantaje materiale din partea unor cluburi cu "posibilitati" Sunt ei astfel "nonamatori"? Au statut de sportiv profesionist?
  La celelalte intrebari raspunsul este inexistent! Cat priveste Statutul FRR el este plin de inadvertente, dar asa l-am aprobat. Confuzia cea mai mare este data de ceea ce ar trebui sa fie "membru". Intr-un loc se face referire la "membru" ca structura sportiva, iar in altele se face referire la "membru" ca persoana fizica. Este clar ca in lumina prevederilor legale, omul radioamator, persoana fizica, nu poate fi membru al federatiei ci numai la structura sportiva la care este legitimat. Interesele sale fata de federatie sunt reprezentate de structura sportiva la care este legitimat prin organele abilitate. Poate trimiteti propuneri concrete pe adresa FRR pentru eventuala reformulare a unor prevederi spre a fi supuse Adunarii Generale 2007. Au mai ramas 6 luni! Oricum prevederile Legii au prioritate fata de prevederile Statului.

  73
  Pit

 • Postat de ghita - YO5CLN la 2006-07-14 10:04:42 (ora Romaniei)
 • Multumesc pt. consiliere.Problema nu este de loc simpla, mai ales in ce priveste consumul de timp.Am sperat la o solutie simpla cu ar fi: in cadrul asociatiei sa se infiinteze, prin hotarirea adunarii generale, un radioclub care sa se poata afilia la FRR.Dar cred ca nu se poate si cei care stiu sa citeasca "printre rinduri" legile pot sa spuna de ce AS-urile nu trebuie sa aiba personalitate juridica si trebuie sa fie judetene.Dar poate vine UE si....

 • Postat de Vasile - YO6EX (yo6ex) la 2006-07-14 12:57:18 (ora Romaniei)
 • Referitor la art.4. Este singura autorizata sa organizeze si sa controleze... Autorizata de cine? Se poate intelege ca nimeni nu poate practica radioamatorismul, sau sa se asocieze in vederea practicarii radioamatorismului. Sa controleze ce? Articolul este neconstitutional. Constitutia prevede expres dreptul la libera asociere. Singura structura statala cu drept de control al radioamatorilor este institutia care emite autorizatiile de functionare. Sunt curios ce ar zice Curtea Constitutionala referitor la acest artcol din Statutul FRR. COPY??? 73's.

 • Postat de Vasile - YO6EX (yo6ex) la 2006-07-14 12:59:54 (ora Romaniei)
 • Revin: adaugire randul 2: ...in vederea practicarii radioamatorismului, fara aprobarea FRR.

 • Postat de Mircea - YO4SI (yo4si) la 2006-07-17 00:50:11 (ora Romaniei)
 • Se tot pomeneste de SPORT si SPORTIVI ! Dar daca nu ma insel, IARU s-a infiintat ca sa reuneasca,sa sprijine si sa protejeze pe acei oameni pasionati de studiul undelor radio si de propagarea acestor unde. Chiar si concursurile au inceput sa se organizeze tot pentru acest scop: studiul propagarii intr-o perioada determinata de timp. Poate gresesc. 73 !

 • Postat de kiss vasile - YO5ODU la 2006-07-18 11:28:13 (ora Romaniei)
 • Eram printre primi,care au infintat Conform Legi un Club Sportiv cu specific "RADIOAMATORISM".Legile la data infintarii Nord-West Club-ului s-au modificat, s-au modificat,ca atare Clubul nu poate fi la ora actuala asociat la F.R.R.,dar toti avem autorizatii de la I.G.C.T.I,chiar si Statia de Club.Asteptam aplicarea Normelor EU,sa vedem cine va descalci HAOSUL actual. 73`-tutulor Vasile.

 • Postat de Romeo - YO4RST la 2006-07-20 10:17:38 (ora Romaniei)
 • Pentru a putea supravietui FRR trebuie sa functioneze dupa niste legi care sa-i permita finantare de la bugetul de stat. Atat timp cat suportul financiar din partea indivizilor sau al cluburilor e minor jucam dupa cum canta legea. Asta nu inseamna ca Statutul nu trebuie imbunatatit. Cand FRR va putea fi sustinuta numai prin cotizatii atunci se va putea transforma intr-o organizatie a radioamatorilor, nu a cluburilor...

 • Postat de Mircea - YO8RAA (yo8raa) la 2006-07-23 13:06:24 (ora Romaniei)
 • ..."lupul mananca carne...omul mananca carne....deci omul este lup..."
  Cam in acest mod ai ajuns si dumneata draga prietene yo4aup la concluzia ca ASOCIATIE = RADIOCLUB !!!??? <<<< FALS >>>>
  Faptul ca o asociatie poate sa-si infiinteze un radioclub nu duce in mod automat la egalitatea celor doua entitati. Eu sunt convins ca se cunoaste foarte bine care sunt punctele slabe si se stie exact ce trebuie facut. Problema este ... "cand si cine va apuca taurul de coarne..."
  Cu respect,YO8RAA

 • Postat de gheorghe andrei radulescu - YO4AUP la 2006-07-26 10:01:05 (ora Romaniei)
 • lui mircea, yo8raa. afirmatia dvs precum ca omul este lup este adevarata in totalitate si este cunoscuta din antichitate. homo homini lupus spuneau latinii. despre faptul ca asta s-ar datora consumului de carne insa, ma indoiesc. 73, andrei, yo4aup.

 • Postat de Nic - YO3GNO la 2006-10-01 00:46:23 (ora Romaniei)
 • Remarcabil. Insa nu inteleg de ce se imping lucrurile cu orice pret spre partea sportiva a acestei indeletniciri, oare toti cei care fac asta au uitat care sunt inceputurile?? Chiar nu mai exista radioamatorism de dragul radioamatorismului? Inteleg chestiunea legata de performanta ca facand parte din efortul de imagine al Romaniei la un loc cu un eventual pretext de finantare... dar in ultimul timp, unde intorc capul vad numai punctaje, scoruri, discutii despre punctaje si scoruri (personal am un motiv serios sa nu prea mai fiu interesat de "afilieri" si toata plictiseala aferenta).
  Definitia "Radioamatorul este" Persoana Fizica", legitimata ( membru ) la "Persoana juridica"= Radioclubul, care la rindul lui este asociat la "Persoana Juridica" - Federatia Romana de Radioamatorism" mi se pare aberanta atata timp cat am o autorizatie recunoscuta in urma unei baterii de teste. Imi imaginez ca erata ar trebui sa inceapa cu "radioamatorul sportiv", nu simplu "radioamatorul"...
  Din cate imi aduc aminte, singura institutie care poate retrage autorizatia este IGC,asadar atata timp cat urmez intocmai regulamentele pot produce energie in eter in spectrele alocate si cred ca ma si pot asocia cu cine poftesc in scopuri care nu contravin legilor in vigoare. Un club nu trebuie neaparat sa aiba ca si scop neaparat participarea in concursuri, cred ca se pierde clar pe drum menirea esentiala a radioamatorismului cu aceste aglomerari de texte. &3 de YO3GNO, Nic

 • Postat de Viorel - YO4GM la 2009-02-24 22:26:21 (ora Romaniei)
 • FRR fiind afiliata la IARU,consider ca necesara iterarea prevederilor IARU.24.02.2009-73!Vio

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "Relatia radioamator - radioclub sau sa citim si sa intelegem legea"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Despre Radioamator.ro | Contact