hamradioshop.ro
Articole > Radioamatorism - opinii Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

IMPACTUL POLUĂRII ELECTROMAGNETICE A MEDIULUI ASUPRA REACŢIILOR ELECTROCHIMICE NATURALE

Dr. ing. LINGVAY Iosif YO5AVN, ing. LINGVAY Carmen

Rezumat: Au fost studiate principalele aspecte teoretice şi practice privind influenţa câmpului electromagnetic asupra sistemelor electrolitice din biosferă. Se prezintă câteva aspecte teoretice, privind polarizarea în c.a. a sistemelor electrolitice. De asemenea, se prezintă originea curenţilor de dispersie „vagabonzi”, atât în c.c., cât şi în c.a. şi factorii care determină intensitatea acestora.

 

1.      INTRODUCERE

 

Majoritatea proceselor din natură (biosferă) au loc în medii umede. Aceste procese, în majoritatea situaţiilor, se desfăşoară după un mecanism electrochimic (de exemplu, procesele redox de la interfaţa citoplasmă / membrană celulară, coroziunea metalelor în diverse medii electrolitice etc.).

Cinetica şi mecanismul proceselor electrochimice sunt determinate de semnalele electrice suprapuse mediului de reacţie, respectiv sistemului electrod (metal sau membrană) / electrolit. În acest context, putem considera că orice semnal electric antropic, care se suprapune mediilor electrolitice naturale din biosferă, poate perturba (denatura) desfăşurarea proceselor electrochimice naturale şi, în consecinţă, este un semnal poluant [1].

Consecinţele poluării electromagnetice a mediului sunt deosebit de diverse. Câmpurile electromagnetice poluante perturbă procesele naturale, atât prin efectul termic generat în diverse medii, cât şi prin componentele lor electrice şi magnetice. Componenta electrică perturbă, în primul rând, desfăşurarea reacţiilor electrochimice naturale - perturbă tranzitul ionilor de Ca++ prin membranele celulare umane şi, implicit, homeostaza calciului (cauza probabilă a frecvenţei ridicate a leucemiei la copiii expuşi sistematic la radiaţii electromagnetice [2]), accelerează reacţiile de coroziune [3], etc. Componenta magnetică perturbă sistemele biomagnetice, cum ar fi sistemul de orientare al albinelor, care, s-a constatat că la semnale de cca. 500V/m devin deosebit de agresive şi se omoară între ele [4], iar în câmp electromagnetic de 600 MHz ÷ 3,2 GHz, de ordinul 0,5 ÷ 1 V/m, se rătăcesc şi nu mai ştiu să se întoarcă la stup. Efectul generator de cancer al sistemelor de telefonie mobilă a fost demonstrat de mai multe rapoarte de cercetare [5-7].

Studiul influenţei semnalelor în curent alternativ (c.a.) suprapuse sistemelor electrochimice reprezintă o problematică teoretică complexă, cu importanţă practică deosebită.

Complexitatea teoretică a problematicii rezultă, în primul rând, din diversitatea deosebită a căilor cinetice (reacţii parţiale) aferente proceselor de electrod, dar şi din complexitatea influenţei câmpului electromagnetic – în special a componentei electrice – asupra atmosferei ionice [8].

În condiţiile actuale de dezvoltare tehnologică şi industrială, caracterizată, în primul rând, prin creşterea atât a producţiei, cât şi a consumului de energie electrică şi, implicit, intensificarea poluării electromagnetice a mediului natural şi industrial cu semnale în c.a. deosebit de complexe, se impune studiul aprofundat al influenţei semnalelor în c.a. suprapuse proceselor şi reacţiilor electrochimice care au loc în natură (fotosinteza, procesele redox de la interfaţa citoplasmă / membrană celulară, coroziunea metalelor etc.) [1].

Efectul accelerator de coroziune a curenţilor de dispersie în c.a. a fost demonstrat atât teoretic, cât şi experimental, [9], [10].

Impunerea semnalelor în c.a. peste procesele de electrod în condiţii industriale – electroliză în curent ondulat – poate prezenta un interes deosebit la creşterea performanţelor unor depuneri galvanice, obţinerea galvanică a unor aliaje, reducerea supratensiunilor şi, implicit, a căderilor de tensiune pe electrolizor – deci optimizarea energetică a proceselor electrochimice industriale [11].

Scopul prezentei lucrări constă atât în studiul influenţei semnalelor perturbatoare în c.a. suprapuse mediului de reacţie asupra desfăşurării reacţiilor electrochimice, cât şi în studiul naturii şi originii acestor semnale perturbatoare.

 

2. INFLUENŢA SEMNALELOR ÎN C.A. SUPRAPUSE SISTEMELOR ELECTROCHIMICE

2.1.     Atmosfera ionică şi deformările acesteia în câmp electric

Electroliţii sunt medii electroconductoare de speţa a II-a şi conduc curentul electric prin ionii cu sarcină negativă (anioni – migrează spre anod) şi cu sarcină pozitivă (cationi – migrează spre catod) ce se formează în urma dizolvării în apă a substanţelor cu legături electrovalente, a disocierii electrolitice. Solventul (apa) având moleculă polară (centrul sarcinilor pozitive nu coincide cu centrul sarcinilor negative), în mediile electrolitice ionii sunt înconjuraţi de molecule de apă orientate – atmosfera ionică (fig. 1.).

 

Fig. 1.

Atmosfera ionică a unui ion metalic      cu valenţa z+

 

Atmosfera ionică – sfera de hidratare a ionilor – rămâne neschimbată numai atât timp, cât electrolitul este în echilibru, deci asupra lui nu acţionează forţe exterioare, de exemplu un câmp electric care provoacă mişcarea ionului prin solvent [8].

În cazul suprapunerii unui câmp electric continuu cu sistemul electrolitic, ionul se deplasează şi, datorită forţelor de frecare, sfera de hidratare a ionului se deformează, modificându-şi, în primul rând, distribuţia sarcinilor electrice şi, implicit, localizarea ionului în sfera de hidratare (Fig. 2.).

Fig. 2.

Deformarea atmosferei ionice sub acţiunea unui câmp electric continuu (comutatorul K închis)

 

Evident, la încetarea acţiunii câmpului electric (deschiderea lui K din Fig. 2.), ionul are tendinţa de a-şi reface atmosfera ionică, revenind la forma sferică iniţială (Fig. 1.).

În cazul suprapunerii unui câmp electric alternativ cu sistemul electrolitic, deformările atmosferei ionice tind să urmărească periodicitatea semnalului perturbator aplicat (Fig. 3.)

 

Fig. 3.

Evoluţia deformărilor atmosferei ionice sub acţiunea unui câmp electric alternativ.

Deformarea şi refacerea atmosferei ionice se desfăşoară cu viteze diferite (determinate, în primul rând, de natura ionului şi de mărimea sferei de hidratare), deci refacerea se realizează decalat în timp, numit timpul de relaxare. Timpul de relaxare – t – al unui ion hidratat, [8], este invers proporţional cu concentraţia şi conductivitatea echivalentă a electrolitului, respectiv cu valenţa ionului, adică (1):

t = kr / c · z ·Λ                                                                                    (1)

în care: kr - constantă de proporţionalitate; c - concentraţia molară a ionului; z  - valenţa ionului; Λ -conductivitatea echivalentă a electrolitului.

2.2. Supratensiunea de polarizaţie în curent alternativ. Impedanţa de polarizaţie.

Polarizarea electrozilor are loc nu numai la trecerea unui curent continuu, ci şi la trecerea prin sistemul electrod/electrolit a unui curent alternativ. În cazul unui semnal de curent alternativ liniar sinusoidal, supratensiunea de polarizaţie – η - variază în timp [12] după relaţia (2):

η = Zp ·Iv ·sin (ω·t – δ)                                                                      (2)

în care:- Zp - impedanţa de polarizaţie, parametru determinat de capacitatea stratului dublu electric şi de rezistenţele serie (polarizaţie ohmică) şi paralele (polarizaţie faradaică) din circuitul echivalent al sistemului electrod / electrolit; - Iv - intensitatea (densitatea) de vârf a curentului suprapus; - δ - defazajul determinat de componenta capacitivă a sistemului electrolitic.

Studii detaliate privind circuitul echivalent al impedanţei de polarizaţie (Fig. 4.) au fost publicate de E.A. Ukse [13].

Fig. 4.

Circuitul echivalent al impedanţei de polarizaţie

-     R1 şi C1 – capacitatea şi rezistenţa ce caracterizează o etapă parţială (de exemplu, deshidratarea ionului);

-     C2 – capacitatea stratului dublu electric al electrodului;

-  R2 – rezistenţa electrolitului;

-  R3 – rezistenţa transferului de sarcină

 

În cazul suprapunerii unui câmp electromagnetic peste un sistem electrolitic, datorită – în primul rând – componentei electrice (care este un câmp electric alternativ), acesta va perturba atmosfera ionică numai dacă perioada de oscilaţie (inversul frecvenţei) este mai mare decât timpul de relaxare, măsura perturbării fiind determinată de frecvenţa semnalului suprapus.

La perioade de oscilaţie mici (frecvenţe mari ale semnalului electric suprapus), deformarea atmosferei ionice practic nu mai are loc, ceea ce are drept efect o creştere a conductivităţii echivalente (efectul Debye – Falkenhagen [8]). În aceste condiţii, se poate constata că frecvenţa minimă limită – f – la care asistăm la dispariţia deformării atmosferei ionice este (3):

f = c·z·Λ / kr                                                                         (3)

În concluzie, se poate afirma că:

?   deformarea atmosferei ionice conduce la scăderea conductivităţii echivalente a soluţiilor;

?   deformarea este cu atât mai mare, cu cât frecvenţa semnalului electric este mai mică şi timpul de relaxare este mai mare;

?   la frecvenţe suficient de mari, când durata unei perioade a semnalului electric în c.a. este mai mică decât timpul de relaxare a atmosferei ionice sau egală cu el, conductivitatea echivalentă a electrolitului tinde spre o valoare maximă.

2.3.     Supratensiunea de difuzie în prezenţa semnalelor în curent alternativ suprapuse sistemului metal / electrolit

Sub influenţa câmpului electric alternativ, în apropierea electrodului, concentraţia speciilor ionice care întreţin reacţiile de electrod se schimbă (variază) periodic. Datorită variaţiilor periodice ale concentraţiei produse de câmpul electric variabil, gradientul de concentraţie care se stabileşte, în general, este mult mai mic decât cel datorat unei polarizări în curent continuu. În prezenţa semnalelor în c.a. suprapuse sistemelor electrochimice, se produce o modificare a concentraţiei speciilor ionice care participă la procesul de electrod, fapt care poate modifica cinetica reacţiilor electrochimice respective. În aceste condiţii, se poate afirma că, în cazul proceselor electrochimice naturale, câmpurile electromagnetice suprapuse mediilor de reacţie poate perturba desfăşurarea naturală a acestora, deci sunt poluante.

Pentru analiza influenţei unui semnal de c.a. suprapus sistemului electrod/electrolit asupra supratensiunii de difuzie, se propun două cazuri limită, respectiv:

Cazul limită I curentul în c.a. care trece prin sistem şi se consumă integral în procesul de electrod. Este cazul supratensiunilor mai mici de R·T / z·F, când curentul care trece prin sistem produce aproape integral procese faradaice (şi, implicit, produce modificarea concentraţiilor la suprafaţa electrodului), toate procesele parţiale şi transferul de sarcină sunt rapide – singura etapă lentă (determinantă de viteză) fiind difuzia.

În acest caz, fluxul de difuzie al purtătorilor de sarcină spre suprafaţa electrodului este egal cu curentul care trece prin sistem. În cazul unui curent în c.a. sinusoidal (liniar), densitatea de curent i~ va fi (4):

i~ = iv~ · sin ω·t                                                                       (4)

în care  iv~ reprezintă valoarea de vârf a densităţii de curent. În condiţiile unei difuzii liniare, avem (5):

                                                       (5)

în care: z - valenţa; F - numărul lui Faraday; D - coeficientul de difuzie; c -  concentraţia; x - distanţa.

În aceste condiţii, gradientul de concentraţie în apropierea (pe suprafaţa) electrodului devine (6):

               ..                                           (6)

În condiţiile limită convenite, rezolvând ecuaţia diferenţială aferentă legii a II-a a lui Fick pentru o difuzie liniară, se calculează evoluţia supratensiunii de difuzie în timp - ηd(t) - ca fiind (7):

                                          (7)

în care: - c0 – reprezintă concentraţia speciei ionice care participă în proces la suprafaţa electrodului.

Din analiza relaţiei (7), rezultă că, în prezenţa unui semnal în c.a. suprapus, supratensiunea de difuzie este determinată atât de valoarea densităţii maxime a curentului alternativ care trece prin sistem, cât şi de frecvenţa acestuia. Supratensiunea de difuzie este defazatǎ cu – π / 4 faţă de curentul c.a. suprapus – defazaj capacitiv de difuzie – defazaj care se datorează, în primul rând, modificărilor (din cauza c.a. suprapus) în distribuţia sarcinilor speciilor participante în proces şi nu se datorează capacităţii stratului dublu electric.

În aceste condiţii, valoarea de vârf a supratensiunii de difuziune – ηd~ – corespunzătoare curentului de vârf – iv~ – este (8):

                                                                (8)

Din analiza relaţiei (8), se constată că, la o densitate dată a curentului de vârf a c.a. suprapus, supratensiunea de difuzie datorată acestuia scade la creşterea frecvenţei semnalului suprapus.

Prin compararea valorii supratensiunii produse de trecerea prin sistemul electrochimic a unui curent alternativ (ηd~) cu valoarea corespunzătoare a supratensiunii – ηd= – produse de trecerea unui curent continuu de aceeaşi densitate (iv~ =  i=), se obţine (9):

                                                       (9)

în care: – idl – curentul limită de difuzie; – δc – stratul limită de difuzie.

Se constată că supratensiunea de difuzie produsă de un c.a. este mult mai mică decât cea produsă de un curent continuu de aceeaşi densitate, fapt ce se explică prin faptul că, datorită variaţiilor ciclice (produse de trecerea c.a.) ale concentraţiei speciilor ionice care participă în procesul de electrod, difuzia acestora se limitează la distanţe mici faţă de suprafaţa electrodului.

Cazul limită II – curentul în c.a. care trece prin sistem se consumă integral la încărcarea stratului dublu electric, când se consideră un electrod perfect polarizabil la care curentul ce trece prin sistem schimbă doar încărcarea stratului dublu electric şi NU participă în procese faradaice. În aceste condiţii, transferul de sarcină este puternic frânat (etapa lentă, determinantă de viteză), iar sistemul electrod / electrolit poate fi asimilat cu un capacitor – C – la  bornele căruia trecerea unui curent alternativ – i~cap – produce o cădere de tensiune – Δ η~cap – conform relaţiei (10):

Δη~ cap  =                                                    (10)

Cazurile limită I şi II reprezintă cazuri extreme, care nu se regăsesc în practică. În cazurile reale, curentul ce trece prin sistem produce atât procese faradaice (transfer de sarcină între electrod şi electrolit), cât şi modificarea încărcării stratului dublu electric. În aceste condiţii, curentul alternativ total – it~ – care trece prin sistem este suma curenţilor parţiali care produc încărcarea stratului dublu electric – i~cap – şi curentul – i~cc – care participă în procesul faradaic, deci produce modificarea concentraţiei speciilor ionice care participă în proces, respectiv (11):

it~ = i~cap + i~cc                                                   (11)

Prin compararea relaţiilor (8) şi (10), se obţine (12):

                                                    (12)

Din relaţiile (11) şi (12), rezultă că, în electroliţi diluaţi (co mic), ponderea curentului capacitiv este relativ mare şi creşte cu creşterea frecvenţei curentului alternativ care trece prin sistem şi, invers, la semnale în c.a. suprapuse sistemului, ponderea curentului faradaic creşte la creşterea concentraţiei speciilor ionice care participă în proces şi la scăderea frecvenţei c.a. aplicat.

 

3. POLARIZAREA MEDIILOR ELECTROLITICE NATURALE – CURENŢII DE DISPERSIE

 

În cazul mediilor electrolitice naturale sistemul electrochimic electrod / electrolit (structură metalică/electrolit – sol, apă freatică, beton umed – în cazul mediilor construite sau citoplasmă/membrană celulară în medii vii) se află în echilibru, între ele stabilindu-se un potenţial de echilibru E0 determinat de natura sistemului. La suprapunerea unui câmp electric peste sistemul aflat în echilibru, prin sistem trece curent, sistemul se polarizează, potenţialul electrod/electrolit se deplasează corespunzător, atmosferele ionice se deformează, apar procese de transport şi/sau faradaice şi se modifică corespunzător compoziţia chimică a electrolitului şi / sau starea de suprafaţă a electrodului. Pe de altă parte, câmpurile electromagnetice suprapuse mediilor electrochimice, pot produce creşterea temperaturii mediului („efectul termic”) şi implicit modificarea cineticii reacţiilor electrochimice. În aceste condiţii, se poate afirma că, în cazul proceselor electrochimice naturale, câmpurile electromagnetice, suprapuse mediilor de reacţie pot perturba desfăşurarea naturală a acestora deci sunt perturbatoare – poluante.

Curenţii de polarizare a sistemelor electrochimice naturale, datorate câmpurilor electromagnetice suprapuse sistemului, se numesc curenţi de dispersie („vagabonzi”), întrucât circulaţia şi intensitatea lor este aleatoare – determinată de sursele de provenienţă a acestora.

 

3.1. Originea şi intensitatea curenţilor de dispersie

 

Sursa tuturor semnalelor electrice perturbatoare ale proceselor electrochimice naturale este lanţul de producere / transport / distribuţie şi utilizare a energiei electrice [1]. Mediile electrolitic naturale, sunt medii electroconductoare de speţa a II-a cu conductivitate electrică relativ mică şi care prezintă o rezistivitate electrică cuprinsă între 0,1Wm şi 100Wm. În aceste condiţii, liniile de curent aferente unui câmp aplicate pe aceste medii produc modificările atmosferei ionice şi ale fenomenelor de transport de ioni descrise în Cap.2. În cazurile în care în aceste medii electrolitice naturale (sol, ape freatice etc.) sau industriale (beton umed) sunt pozate structuri metalice (conducte metalice subterane, armătură de fier beton etc.) aceste linii de curent se concentrează pe căi preferenţiale de conductivitate ridicată, pe „calea cea mai scurtă de curent”- adică prin structurile metalice pozate în aceste medii, care au o rezistivitate de sub 10–6 Wm, situaţie în care liniile de curent traversează (cel puţin de două ori) interfaţa metal / electrolit – cu toate consecinţele aferente asupra mecanismului şi cineticii reacţiilor de coroziune.

3.1.1. Curenţii de dispersie în c.c.

 

Sursele cele mai frecvente ale curenţilor de dispersie în curent continuu, care pot produce distrugeri deosebit de mari prin coroziune, sunt căile de rulare ale tramvaielor şi ale metroului, precum şi platformele industriale cu echipamente alimentate în curent continuu.

Spre deosebire de platformele industriale, care produc curenţi de dispersie cu intensitatea relativ stabilă în timp, curenţii de dispersie în c.c. produşi de tracţiunea electrică urbană prezintă, prin specificul lor (opririle şi pornirile succesive, respectiv, circulaţia vagoanelor), intensităţi cu fluctuaţii mari în timp.

Schiţa simplificată a formării curenţilor de dispersie în c.c. de la căile de rulare ale tramvaielor, pentru un singur vagon în mişcare şi pentru o singură structură metalică adiacentă (conductă metalică), este prezentată în Fig.5. Desigur, în practică, când structura metalică perturbată este filiformă (cazul conductelor metalice subterane lungi şi a reţelelor de distribuţie a utilităţilor urbane), aceasta poate fi perturbată de curenţii de dispersie produşi de mai multe tramvaie aflate în mişcare simultan, situaţie în care efectele perturbărilor galvanice se suprapun.

Fig. 5.

Schema simplificată a curenţilor de dispersie în c.c. produşi de tramvaie:

1 - cale de rulare tramvai; 2 - vagon tramvai;  3 - staţie redresare tramvaie; 4 - cablu de întoarcere tramvai; 5 - conductă metalică; Rş-s - rezistenţă şină-sol; Rc-s - rezistenţă conductă/sol; Rs - rezistenţa şinei de tramvai; icor - curentul de dispersie; DU - căderea de tensiune pe şină; i - curentul de tracţiune.

 

Din analiza Fig. 5, se constată că curentul de tracţiune i (care acţionează motorul tramvaiului) produce, pe şina de tramvai cu rezistenţa Rş (între locul de racord al cablului de întoarcere „–„ şi poziţia tramvaiului), o cădere de tensiune în curent continuu DU.

Calea de rulare (sistemul şine / traverse) fiind pozată pe sol, prin lanţul de rezistenţe înseriate (şină/sol, sol/conductă, conductă, conductă/sol şi sol/şină), DU produce un curent de dispersie Icor, a cărui intensitate este determinată de:

·       căderea de tensiune pe calea de rulare DU;

·       rezistenţa de dispersie şină/sol;

·       rezistivitatea, respectiv, rezistenţa electrică a solului;

·       rezistenţa de dispersie conductă metalică/sol, în primul rând, prin rezistenţa de izolaţie anticorozivă a structurii metalice (straturi organice aplicate pe conductă – când este cazul).

În centrele urbane aglomerate, unde coexistă tramvaie şi metrou perturbaţiile prin curenţi de dispersie în c.c. – conform ilustraţiei din Fig. 6. sunt deosebit de complexe.

 

Fig. 6.

Schiţa circulaţiei curenţilor de dispersie într-un sistem complex, format din metrou, structuri metalice subterane, structuri de rezistenţă din beton armat şi cale de rulare tramvaie.

 

3.1.2. Curenţii de dispersie în c.a.

 

Spre deosebire de sistemele generatoare de curenţi de dispersie în c.c., în c.a., semnalele perturbatoare provin din sistemul de transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice prin:

?        inducţie (situaţii în care structura metalică subterană este pozată în apropierea liniilor electrice aeriene, situaţie schiţată în Fig. 7);

?        datorită curenţilor de dezechilibru care circulă între prizele de pământare aferente sistemului energetic trifazat (prezentată schematic în Fig. 8);

?        căderile ohmice de tensiune care apar pe calea de rulare a căilor ferate cu tracţiune în c.a. şi / sau a interacţiunilor dintre diferite structuri metalice pozate în acelaşi mediu (fig. 9.).

 

 

Fig. 7. Schema inducţiei de curenţi de dispersie în c.a. dintr-o linie electrică: DUAC – tensiunea alternativă dintre conducta metalică şi sol.

 

Fig. 8.

Schema curenţilor de dispersie în c.a. datorită dezechilibrelor din sistemul energetic trifazat:

IAC - curent de dezechilibru, care circulă între prizele de pământare ale staţiei de înaltă / medie tensiune şi ale postului de transformare medie / joasă tensiune; UN1, N2 - tensiunile de dezechilibru (de deplasare) pe neutrele transformatoarelor; LE - linie electrică;             ÎT - înaltă tensiune; MT - medie tensiune;           JT - joasă tensiune); SIT - staţie înaltă / medie tensiune; PT - post de transformare.

 

 

Fig. 9.

Interferenţe electromagnetice complexe între sistemul transport / utilizare a energiei electrice şi reţele metalice subterane:

1 racord şină CF tracţiune în c.c.; I – curentul de tracţiune;      DU – căderea ohmică de tensiune pe şine; Rş-s- rezistenţă de dispersie şină – sol;           Rc-s - rezistenţă de dispersie conductă – sol; Î.T. – substaţie de alimentare cu înaltă tensiune.

 

3.1.3. Curenţii de dispersie compuşi

 

În practică, în mediile urbane aglomerate, procesele electrochimice naturale sunt perturbate de curenţi de dispersie care au originea în diverse surse. Astfel, peste componenta semnalului de 50Hz provenit din lanţul de transport/distribuţie/utilizare a energiei electrice – din sistemul energetic trifazat – (Fig. 7, Fig. 8 şi Fig. 9) se suprapun:

-       armonicele (în special, cele impare) fundamentalei de 50Hz, datorate neliniarităţii sistemului;

-       tranzienţii produşi de comutaţiile din sistem şi acţionările electrice cu tiristoare;

-       componentele de înaltă frecvenţă produse de generatoarele industriale şi sursele de alimentare în comutaţie;

-       semnalele de radiofrecvenţă în spectrul 100kHz÷15GHz produse de radiodifuziune, emiţătoarele TV, sistemele de radiocomunicaţii, telefonie GSM etc.

-       componentele de c.c. şi variaţiile acestora, produse de tracţiunea electrică urbană (Fig. 5, Fig.6).

-       componentele în c.c., relativ constante în timp, provenite de la echipamentele industriale alimentate în c.c. (în special electrolizoare).

În aceste condiţii, se constată că curentul perturbator care polarizează sistemele electrochimice naturale este un curent compus, iar forma semnalului perturbator este deosebit de complexă.

 

3.2. Impactul curenţilor de dispersie asupra cineticii proceselor electrochimice naturale

 

În general, un proces de oxidare (13) sau de reducere (14) ce se desfăşoară prin transfer de sarcină (electrochimic), poate fi scris ca:

R → Oz+  +  ze- 

    (13)

Oz+  + ze- → R 

(14)

în care R este specia redusă, Oz+ specia oxidată iar ze- reprezintă numărul de sarcini elementare (electroni) schimbaţi.

În cazul în care viteza procesului (13) este egală cu viteza procesului (14), sistemul se află în echilibru (15), căruia îi corespunde un potenţial de echilibru E0.

R ↔ Oz+  + ze-                                                               (15)

Polarizarea în c.c. a sistemului electrochimic aflat la echilibru (15) are drept efect deplasarea potenţialului electrochimic al sistemului spre valori mai negative decât E0 în cazul polarizării catodice EK (16), respectiv spre valori mai pozitive în cazul polarizării anodice EA (17)

EK  = E0  - ηK

(16)

EA  = E +  ηA

(17)

în care ηK reprezintă supratensiunea catodică (18), iar ηA supratensiunea anodică (19):

ηA  = aK – bK ln jK

(18)

ηA  = aA + bA ln jA

(19)

în care aK şi aA sunt constantele Taffel, bK  şi  bA sunt pantele Taffel - specifice sistemelor electrochimice respective, iar jK şi  jA reprezintă densităţile curentului de polarizare catodică, respectiv anodică.

După cum se constată din relaţiile (13 ÷ 19), evoluţia potenţialului de electrod într-un sistem electrochimic în funcţie de curentul de polarizaţie în c.c. poate fi ilustrată prin trasarea curbelor de polarizaţie E = f (j) (Fig. 10.).

 

Fig. 10.

Curbe de polarizaţie care caracterizează sistemele electrolitice electrod/electrolit:  1 – curba de polarizaţie specifică procesului parţial anodic; 2 – curba de polarizaţie specifică procesului parţial catodic; 3 – curba de polarizaţie globală;   ia – curentul parţial anodic; ik – curentul parţial catodic; i0 – curentul de schimb specific sistemului; IA – curentul global anodic; IK – curentul global catodic;      E0 – potenţial de echilibru,                         E – potenţialul sistemului electrod/electrolit

Din analiza Fig. 10 se constată că în dreptul potenţialului de echilibru E0 curentul parţial anodic (măsura vitezei procesului (13)) este egal cu curentul parţial catodic (măsura vitezei procesului (14), adică ׀ ia ׀­= ׀ ik ׀­ = i0 – curentul de schimb (intensitatea schimburilor de sarcină la echilibru).

Mărimea curentului de schimb i0 este determinată de natura sistemului electrolitic şi este (20):

                           (20)

în care k1 şi k2 reprezintă constantele de echilibru ale reacţiei parţial anodice, respectiv catodice,  CMe - concentraţia speciei reduse, iar - concentraţia speciei oxidate,  - energia de activare a reacţiei parţial anodice, - energia de activare a reacţiei parţial catodice, a - coeficientul de transfer, εe - potenţialul de echilibru Eo, R – constanta universală a gazelor, T – temperatura absolută.

În cazul proceselor de coroziune electrochimică, specia redusă R este metalul Me care se corodează, iar specia oxidată Oz+ este produsul de coroziune format – adică ionul metalic de valenţa z  - Mez+.  Datorită faptului că metalul redepus în urma reacţiei parţial catodice (14) nu are cum să prezinte proprietăţile fizico-mecanice identice cu cele ale metalului dizolvat în procesul parţial anodic (13), se constată că măsura vitezei naturale de coroziune a metalului vcor este chiar curentul de schimb specific sistemului electrochimic dat, respectiv io = icor.

Tot din analiza Fig. 10, se constată că, prin polarizarea anodică a metalului faţă de electrolit (de exemplu, prin curenţi de dispersie în c.c.), coroziunea metalului se accentuează, iar viteza de dizolvare V (21) va fi determinată de intensitatea curentului anodic I, prin legea lui Faraday (22), respectiv (23):

V =

(21)

(22)

V =  =  · I

(23)

De asemenea, se constată că, la polarizarea catodică a metalului cu un curent de o intensitate mai mare de ik  (respectiv de i0), coroziunea metalului este termodinamic imposibilă (principiul protecţiei anticorozive active - catodice).

Primele studii teoretice privind impactul semnalelor de c.a. suprapuse sistemelor electrod/electrolit au fost realizate de ERDEY-GRÚZ T. şi DEVAY J.. Studiile lor s-au rezumat la semnale sinusoidale şi liniare suprapuse proceselor aflate la echilibru, situaţie în care au analizat evoluţia curentului de schimb şi a potenţialului de echilibru, în funcţie de amplitudinea semnalului alternativ aplicat [13]. Din aceste studii a rezultat că, în funcţie de natura sistemului electrochimic, semnalele în c.a. aplicate sistemelor aflate în echilibru pot produce creşteri apreciabile ale curentului de schimb şi, implicit, ale vitezei de coroziune.

Recent, numeroase studii şi analize de caz au evidenţiat efectul accelerator de coroziune deosebit de pronunţat al curenţilor de dispersie în c.a., atât asupra conductelor metalice subterane [14], [15] (chiar şi a celor protejate catodic împotriva coroziunii), cât şi asupra structurilor din beton armat [16] îngropate [17] şi / sau aparente [18]. Dintre acestea, se remarcă constatarea din 1997 a lui E. BINNI [15] care afirmă: Until now, some tenth of cases of heavily interfered pipelines have been reported în Europe. As a result, more than 700 corrosions have been reported, with a total of 4 gas leaks. Most probably, many other AC corrosion cases will be discovered as soon as the operators will focus their attention on this relatively new phenomenon“ (Până acum, în Europa, au fost raportate câteva zeci de cazuri de perturbare a conductelor. Ca rezultat, au fost raportate mai mult de 700 de cazuri de coroziune, cu un total de 4 scurgeri de gaz. Foarte probabil, vor fi descoperite şi alte cazuri de coroziune prin curenţi de dispersie în c.a. atunci când operatorii îşi vor concentra atenţia asupra acestui fenomen relativ nou).

Din constatarea lui BINNI [15], se desprinde concluzia că operatorii şi specialiştii administratorilor de structuri metalice subterane (reţele de transport şi distribuţie a utilităţilor urbane, magistrale de transport gaze naturale şi/sau hidrocarburi lichide etc.) încă nu cunosc sau nu sunt familiarizaţi cu aspectele specifice ale coroziunii accelerate, datorată curenţilor de dispersie în c.a. Acest lucru se poate explica prin faptul că această formă de coroziune este relativ nouă şi se manifestă din ce în ce mai frecvent doar în ultimele două-trei decenii, când, în urma industrializării şi tehnologizării, producţia şi consumul de energie electrică au crescut substanţial, în special în ţările din Europa de Vest. Tot în această perioadă, în urma dezvoltărilor tehnologice, utilizarea amplificatoarelor magnetice în acţionările electrice a fost complet abandonată, locul lor fiind preluat de sistemele de acţionare realizate cu montaje electronice, pe bază de dispozitive „corp solid” (în special, tiristoare). Specific acestor montaje, pe lângă toate avantajele tehnico-economice, este faptul că sunt nişte generatoare puternice de tranzienţi şi, drept urmare, conţinutul în componente neliniare al energiei electrice furnizate creşte substanţial şi, implicit, nivelul semnalelor perturbatoare şi al curenţilor de dispersie în c.a. Experimental, a fost demonstrat faptul că efectul accelerator de coroziune al semnalelor perturbatoare de c.a., în regim deformant, este substanţial mai mare decât al celor în regim liniar [16], [19].

Influenţa semnalelor perturbatoare în c.a. suprapuse proceselor de electrod se poate ilustra grafic, prin aplicarea unui semnal sinusoidal în potenţialul de echilibru al sistemului (Fig. 11) – sau în cazul sistemelor prepolarizate în c.c. , în potenţialul dinamic – anodic (Fig. 12) sau catodic (Fig. 13 şi 14).

Din analiza figurilor 11 ÷ 14 se constată că, cu excepţia cazurilor în care sistemul electrochimic este prepolarizat catodic şi semnalul perturbator are amplitudine mică (valori de până la RT/zF – adică de până la 0,05VRMS – Fig. 14.), răspunsul sistemului electrolitic la semnale perturbatoare în c.a. este un curent alternativ deformat la care ponderea semiperioadei pozitive (anodice) este mai mare decât ponderea semiperioadei negative – deci sistemul se polarizează preponderent anodic. Acest efect este deosebit de pronunţat în cazul sistemelor prepolarizate anodic (Fig. 12) – situaţie în care, la structurile metalice care funcţionează în medii electrolitice (sol, ape freatice, beton umed etc.), riscul de degradare prin coroziune este deosebit de ridicat. De asemenea, se constată faptul că, chiar şi în cazul structurilor metalice protejate împotriva coroziunii prin protecţie catodică (prepolarizate catodic) care sunt perturbate de semnale poluante în c.a. de amplitudine relativ mare (de peste 0,05VRMS) apare riscul degradării prin coroziune, risc care se accentuează în cazul semnalelor mai mari de 0,5Vvv  [20].

 

Fig. 11.

Influenţa semnalelor în c.a. suprapuse interfeţei electrod/electrolit aflat în echilibru (E0) şi răspunsul sistemului electrochimic.

Fig. 12.

Influenţa unui semnal în c.a., suprapus pe o interfaţă electrod/electrolit prepolarizată anodic (EA) şi răspunsul sistemului electrochimic.

 

 

Fig. 13.

Influenţa unui semnal în c.a. de amplitudine relativ mare, suprapus pe o interfaţă electrod/electrolit, prepolarizată catodic (EK), şi răspunsul sistemului electrochimic.

Fig. 14.

Influenţa unui semnal în c.a. de amplitudine relativ mică (sub 0,5Vvv), suprapus pe o interfaţă electrod/electrolit, protejată catodic (EK), şi răspunsul sistemului electrochimic.

 

4. IMPACTUL POLUĂRII ELECTROMAGNETICE A MEDIULUI ASUPRA COROZIUNII DIN MEDIILE COMPLEX CONSTRUITE

 

Omenirea s-a confruntat pentru prima dată cu problematica degradărilor prin coroziune accelerată datorate curenţilor de dispersie în c.c. la începutul sec.XX când, în urma revoluţiei tehnice, la tramvaiele din Los Angeles, tracţiunea hipo a fost înlocuită cu tracţiune electrică în c.c. (1906). În numai 2 ani, au apărut avarii semnificative la reţeaua de distribuţie a apei potabile, iar în 1910 deja s-a raportat existenţa primului autolaborator mobil, specializat în investigarea şi determinarea curenţilor de dispersie în c.c. (Fig. 15.)

 

Fig. 15.

Autolaborator mobil de epocă destinat monitorizării curenţilor de dispersie (Los Angeles 1910). În fundal (stânga) se observă săpătura la o conductă subterană găurită de curenţii de dispersie.

 

În absenţa implementării a unor soluţii tehnice de protecţie adecvate şi/sau a concepţiei şi executării corespunzătoare a unor sisteme complex construite, intensitatea curenţilor de dispersie în c.c. este mare (de exemplu, la metroul din Bucureşti au fost determinaţi curenţi de dispersie de până la 800A [17]) şi, implicit, distrugerile aferente sunt apreciabile (figurile 16 ÷ 19).

 

 

 

Fig. 16.

Degradări accentuate la elementele de fixare ale metroului din Budapesta (apărute în cca. 2 ani) datorate curenţilor de dispersie în c.c.[21]

Fig.17.

Coroziunea localizată a unor conducte de gaze datorate curenţilor de dispersie în c.c. proveniţi       de la tramvaiele şi metroul din Bucureşti [22]

 

 

 

Fig. 18.

Coroziunea accentuată a unor cabluri de medie tensiune din Cluj, datorată curenţilor de dispersie produşi de tramvaie [23]

Fig. 19.

Degradările tunelurilor de metrou din Bucureşti datorate curenţilor de dispersie în c.c.  a) - levigarea calciului;   b) - colonii de micromicete;  c) - dizolvarea fierului din armătură [22].

 

În ceea ce priveşte degradările prin coroziune accelerată ale unor structuri metalice expuse acţiunii curenţilor de dispersie în c.a. sau compuşi (c.c. şi c.a.), acestea sunt exemplificate prin fotografiile din Fig. 20 şi 21.

 

Fig. 20.

Degradarea elementelor de susţinere din beton armat               care funcţionează în câmp electromagnetic intens [18]

Fig.21.

Coroziune generalizată datorată curenţilor     de dispersie compuşi (c.c. + c.a.)

În scopul predicţiei degradărilor şi a localizării zonelor cu risc ridicat de degradare datorate poluării electromagnetice ale mediului, recent au fost elaborate modele de calcul care permit evaluarea impactului unor instalaţii de transport, distribuţie sau utilizare a energiei electrice asupra unor structuri metalice reprezentative, respectiv calculul curenţilor şi tensiunilor induse în structurile metalice perturbate [24]. Prin aplicarea acestor modele de calcul, pentru structura de rezistenţă din beton armat a unui pod de traversare a mai multor linii de cale ferată electrificată, s-a constatat o bună concordanţă (Fig. 22) între locurile cu valori maxime ale curenţilor induşi şi degradările fizice ale structurii podului [25].

 

Fig. 22.

Degradările vizibile ale podului sunt în bună concordanţă cu valorile de calcul maxime ale densităţilor de curent induse

 

Pe lângă efectul accelerator de coroziune al poluării electromagnetice a mediului, de remarcat este faptul că tensiunile în c.a. induse în structurile metalice „victimă” (instalaţii industriale sau civile, cum ar fi conductele de transport şi distribuţie a gazelor naturale) din liniile de transport şi distribuţie a energiei electrice, în unele cazuri, pot avea valori periculoase, ceea ce – în absenţa unor soluţii tehnice de protecţie adecvate – pot periclita securitatea / integritatea operatorilor şi sau a consumatorilor (Fig. 23).

Fig. 23.

Tensiunile induse în structurile metalice „victimă” de către poluarea electromagnetică a mediului pot atinge valori periculoase pentru personalul de deservire a instalaţiilor şi /sau a consumatorilor de gaze naturale.

 

 

4. CONCLUZII

 

Au fost analizate principalele aspecte privind impactul poluării electromagnetice a mediului asupra reacţiilor electrochimice naturale. Din investigaţiile efectuate, a rezultat că câmpurile electromagnetice suprapuse mediilor electrochimice din biosferă produc modificări atât în fenomenele de transport de sarcină din electroliţi, cât în mecanismul şi/sau cinetica reacţiilor electrochimice care se desfăşoară atât în sistemele electrochimice biologice (cum ar fi sistemul citoplasmă/membrană celulară), cât şi a celor din electroliţii naturali (sol, ape freatice etc.) şi / sau industriali din mediile complex construite (beton armat umed) – respectiv a reacţiilor de coroziune a structurilor metalice care funcţionează în aceste medii. În aceste condiţii, se constată că câmpurile electromagnetice provenite din diverse surse perturbatoare modifică desfăşurarea naturală a proceselor electrochimice naturale din biosferă – deci sunt semnale poluante.

Din analiza teoretică a influenţei semnalelor în c.a. suprapuse mediilor electrolitice a rezultat că principalul efect al semnalelor poluante în c.a. constă în modificarea parametrilor cinetici ai reacţiilor electrochimice ce se desfăşoară în aceste medii – în special creşterea curentului de schimb – ceea ce, în cazul structurilor metalice ce funcţionează în mediile electrochimice naturale şi/sau construite (beton umed), duce la intensificarea pronunţată a degradărilor prin coroziune. De asemenea, s-au analizat sursele de provenienţă ale poluării electromagnetice a mediului natural şi complex construit şi s-a tras concluzia că sursa tuturor semnalelor perturbatoare, a curenţilor de dispersie atât în c.c. cât şi în c.a. – regim liniar şi/sau deformant – este sistemul de transport/distribuţie/utilizare a energiei electrice.

Desigur, fără energie electrică, viaţa modernă de pe Pământ nu se poate concepe – deci omenirea trebuie să conştientizeze faptul că utilizarea energiei electrice are efecte negative asupra mediului – atât asupra mediilor biologice, cât şi asupra mediului complex construit. În aceste condiţii, se impune intensificarea studiilor şi cercetărilor care să vizeze, pe de o parte, optimizarea / diminuarea consumului de energie electrică, iar pe de altă parte, diminuarea impactului poluării electromagnetice a mediului atât asupra proceselor bioelectrochimice din natură, cât şi asupra reacţiilor de coroziune din mediile complex construite.

 

Mulţumiri: Autorii mulţumesc M. Ed. C. pentru finanţarea susţinută a cercetării, în special a programului CEEX, prin care a fost realizată această lucrare (proiectele ICEMECOS – aspectele privind poluarea electromagnetică a mediului şi DIRECTOR – aspectele privind degradările prin coroziune din mediile complex construite).

 

Bibliografie:

[1]        I. LINGVAY, "Contributions to Study and Control of Accelerated Corrosion due to AC Stray Currents" - 12th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering" - september 13-15, 2001, Bucharest, vol. "Quality Control and Analytical Chemistry - Corrosion and Electrochemistry, pp. 342-355.

[2]        W.R. Hendee, J. C. Boteler. The Question of Health Effects From Exposure to Electromagnetic Fields. Health Physics  66: 127-136, 1994

[3]        I. LINGVAY, „Coroziunea datorată curenţilor de dispersie “vagabonzi”, Editura Electra, ISBN: 973-7728-54-8, Bucureşti, 2005. pp. 80-90.

[4]        A., Marino, R.O. BECKER. Biological effects of extremely low frequency Electric and magnetic fields: a review. Physiol. Chem. & Physics 9: 131-142, 1977

[5]        Hyland G.J.,.”Physics and Biology of Mobile Telephony” The Lancet, 356 (2000) 1833-1836

[6]        Hyland, Mobile Phone Mast Radiation Health.-http://fader.exit.mytoday.de/Health/Reports/Dr_Hyland/dr_hyland. html, 2000

[7]        *** Radio Frequency Electromagnetic Fields (300 Hz – 300 GHz) Summary of an Advisory Report, Health Council of the Netherlands: Radiofrequency Radiation Committee. Health Physics 75: 51-55, 1998

[8]        ATANASIU, I. şi FACSKÓ, G. „Electrochimie – principii teoretice” Ed. Tehnică, Bucureşti, 1958, pag. 159-163.

[9]        I. LINGVAY, ş.a. „Study of Corrosion for Some Iron Steels Given by the Alternative Stray Currents” EUROCORR ‘97, Trondheim, Norway, 22-25 september, 1997, vol. I, pp. 635-640.

[10]    VESPER, W. „Wechselstromkorros ion” in 4-th International Conference CEOCOR ‘97, 3-5 September, Viena, secteur A, pp. 45-67.

[11]    Idem [2] - pag. 502 şi u.

[12]    ERDEY-GRUZ, T. „Elektrodfolyamatok kinetikaja” Akademiai Kiado, Budapest, 1969, p. 30;

[13]    ERDEY-GRUZ, T., DÉVAY J., Acta Chimica Acad. Sci. Hung. 37, (1963), p. 405.

[14]    LINGVAY, I., CĂLIN, C., STOIAN, F., BĂBUŢANU, Corina, LINGVAY, Carmen, SECREŢEANU, N,. Contributions to the Control of A.C. Stray Currents Corrosion, Revue Roumaine de Chimie, 46, 2, 2001 pp. 85-90.

[15]    BINNI, E., Di BIASE, L., Assessment of External Corrosion Protection of Buried Pipelines”, 4-th International Conference CEOCOR’97, 3-5 september, Viena, secteur A, pp. 18-36.

[16]    I. LINGVAY, CRISTINA RATA, F. STOIAN, Study of Reinforced Steel Concrete Corrosion in the Presence of Stray Currents (D.C. and A.C. - Linear and Non-Linear Regime) - EUROCORR ‘97, Trondheim, Norway, 22-25 Sept. 1997, vol. I, pp. 445-451.

[17]    LINGVAY Iosif, GABOR Marius, LINGVAY Carmen,  Degradarea prin coroziune a structurilor din beton armat. 1. Studii privind coroziunea structurilor din beton armat, aferente metroului din Bucureşti, Rev. Chim. (Bucureşti) 57, nr. 2, 2006. pp. 180-183

[18]    LINGVAY Iosif, LINGVAY Carmen, HOMAN Călin, CIOGESCU Ovidiu, Degradarea prin coroziune a structurilor din beton armat. 5. Contribuţii la studiul coroziunii elementelor de susţinere din beton armat din instalaţiile de transport şi distribuţie a energiei electrice, Rev. de Chimie (Bucureşti), 57, 12, 2006. pp. 1279-1282

[19]    LINGVAY, I., RAŢĂ Cristina, STOIAN, F., Study of Reinforced Steel Concrete Corrosion in the Presence of Stray Currents (D.C. and A.C. - Linear and Non-Linear Regime), EUROCORR ‘97, 22-25 Sept. 1997, Trondheim, Norway, vol. I, pp. 445-451.

[20]    Idem [3] – p.168.

[21]    PUKLUS Zoltán, LINGVAY József, HODOSSY László, A kóboráramok és hatásainak vizsgálata a millenniumi földalatti vasút környezetében, Korróziós figyelő 45, 2, 2005 pp. 43-48.

[22]    Idem [3] – pp. 103-128.

[23]    LINGVAY Iosif, LINGVAY Carmen, CIOGESCU Ovidiu, HOMAN Călin, Contribuţii la studiul şi controlul degradărilor prin coroziune ale cablurilor electrice subterane. 1. Studiul stării de coroziune a unor linii electrice subterane, Rev. de Chimie (Bucureşti) 58, 1, 2007 pp.44-47

[24]    Dan Doru MICU, Iosif LINGVAY, Emil SIMION, Modelarea şi predicţia fenomenelor de interferenţă în regim electrocinetic, Editura Electra, ISBN: 973-7728-73-4, Bucureşti, 2006 .

[25]    L. MAN, D. D. MICU et.al., Numerical modeling of perturbations produced by a.c. electrical traction system, URB-CORR 2007, Cluj-RO, 20-23 june 2007. pp. 35-41

Sursa: Volumul conferintei: 6th International Conference "Study and Control of Corrosion in the Perspective of Sustainable Development of Urban Distribution Grids" URB-CORR 2007 - ISBN 978-973-718-756-7, Cluj-Napoca – Romania, June 20 – 23, 2007, pp. 85-97

Dr. ing. LINGVAY Iosif YO5AVN, ing. LINGVAY Carmen 

Articol aparut la 29-3-2008

30297

Inapoi la inceputul articolului

Comentarii (41)  

 • Postat de Borislav Marincovici - YO7BSU la 2008-03-29 08:43:14 (ora Romaniei)
 • Este bine ca a aparut acest articol care evidentiaza efectul poluant al undelor electromagnetice. Am vazut ca nu radioamatorii sant principalii poluatori,dar sant oricum expusi.Deci,mai multa prudenta.Multumiri autorilor.73!

 • Postat de YO3JW, Pit - la 2008-03-29 10:23:05 (ora Romaniei)
 • Se pare ca acest studiu prezinta impactul curentilor vagabonzi de tip c.c. si c.a. din zonele unde se afla conducte, linii de transport energie electrica si altele asemenea. De aici si pana la influenta undelor electromagnetice, asa cum este prezentat in titlu este o mare distanta. Ce legatura au tevile subterane cu telefonia mobila. Poate ar fi fost interesant daca se facea o expunere in care sa se vada cate procente reprezinta fiecare categorie de surse poluante. Cred ca se exagereaza rolul influentei undelor electromagnetice in aceste cazuri. De fapt materialul pare sa prezinte date concrete despre protectia contra coroziunii electrochimice datorita curentilor vagabonzi la care s-a suprapus artificial si influenta undelor electromagnetice...................
  O mica poveste: intr-o tara un radioamator avea o curte mica si dorea sa puna un stalp pentru a-si intinde o antena peste curtea vecinului. A discutat cu el si cum pe camp avea cartofi a sugerat ca undele elctromagnetice omoara gandaci de Colorado. S-au inteles si in urmatorii ani fiind vreme secetoasa, nu au fost gandaci si toata lumea era fericita. Dar a venit o vara ploioasa si au aparut gandacii. Vecinul s-a dus la ecologisti si acestia au spus ca acum gandaci s-au obisnuit cu radiofrecventa. Asa ca radioamatorul s-a ales cu sarma taiata!.........
  Haideti sa nu creem diversiuni acolo unde nu este necesar! Protejati tevile daca este cazul, dar nu aruncand cu astfel de pastile catre radiofrecventa si mai ales catre radioamatori!

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2008-03-29 11:17:39 (ora Romaniei)
 • Pentru 3jw .. tin sa recomand ca sa reciteasca paragraful 3.1.3. - subpunct 4 in context cu Cap.2. De asemenea specific ca, de fapt, "poluarea ELMAG a mediului" = suma tuturor semnalelor pertubatoate (de la c.c. pana la peste 15GHz) de origine antropica = adica generate de activitatea umana. Efectul suprapunerii acestora asupra mediilor electrochimice naturale a fost demonstrat atat teoretic cat si experimental. In practica specialistii se confrunta cu poluarea cu semnale complexe (c.c. + tot spectrul de c.a.). Explicarea separata a efectelor c.c. si c.a. seface mai mult din motive didactice, sa fie mai "accesibil" celor mai putin initiati in electrochimie. Efectul semnalelor perturbatoare complexe este ilustrat "didactic" in fig. 12-14.
  Se pare ca intervenientul nu prea ainteles despre ce e vorba, altfel nu afirma ca: "De fapt materialul pare sa prezinte date concrete despre protectia contra coroziunii electrochimice datorita curentilor vagabonzi" Se poate remarca ca, in acest material NU este data asa ceva (ceea ce nu exclude faptul ca, pentru cei interesati pot sa transmit descrierea solutiilor tehnice elaborate de mine pentru conducte subterane si cablurile de energie subterane = din pacate pentru "materia vie" , domeniul nefiind de specialitatea ingineriei mele NU am solutie, ceea ce pt recomanda - diminuarea nivelelor semnalelor perturbatoare). O alta remarca "Ce legatura au tevile subterane cu telefonia mobila." de fapt indica faptul ca intervenientul de fapt doreste abaterea atentiei de la principiile teoretice si practice reale si ...demararea de galceava neacademica! Semnalele perturbatoare din spectrul frecventelor GSM intr-adevar la nivelul conductelor subterane se atenueaza si nu mai produc efect = DAR la nivelul structurilor din beton armat produc distrugeri apreciabile! A nu se intelege de aici ca tot ce este CA in spectru RF nu accelereaza degradarea conductelor subterane (efectul a fost demonstrat injurul antenelor emitatoarelor de radiodifuziune atat in YO (Iasi, Jucu, Bod) cat si in strainatate. Problematica este complexa, in ceea ce priveste impactul ELMAG asupra integritatii si durabilitatii infrastructurilor urbane anual se organizeaza conferinta internationala (la editia din 2007, Cluj, au fost 98 participanti din 9 tari). Daca '3jw si/sau altii doresc sa afle noutati in domeniu au posibilitatea sa se inregistreze la editia 2008 a URB-CORR 2008 . Informatii la: http://urbcorr2008.icpe-ca.ro . problematica fiind deosebit de complexa si de mare importanta, as fi recunoscator daca intervenientii s-ar ABTINE de la batut campii, rastalmaciri + GALCEAVA si s-ar concentara/axa pe aspectele tehnico-stiintifice (daca poseda informatii / cazuri reale din teren as fi recunoscator sa le sesizeze pentru ca eventual sa expertizez cazul - din cazuistca expertizata profesional se invata!). 73+GL, Joska=YO5AVN

 • Postat de YO3JW, Pit - la 2008-03-29 15:43:01 (ora Romaniei)
 • Sa fiu iertat daca cumva se pare ca doresc galceava cu distinsii autori. Cu ceea ce cunosc am remarcat doar ca articolul incepe cu titlul "IMPACTUL POLUĂRII ELECTROMAGNETICE A MEDIULUI ASUPRA REACŢIILOR ELECTROCHIMICE NATURALE" iar pe parcursul lucrarii se discuta cazuri teoretice. Bunicii nostrii au trait intr-un ocean aerian fara radiofrecventa artificiala. Azi traim intr-un mediu cu nenumarate surse de radiofrecventa. Acest lucru este perfect adevarat. Este posibil ca la nivele mari radiofrecventa sa produca efecte adverse la nivelul organismelor vii. Asa cum autorii arata majoritatea organismelor vii se dezvolta intr-o zona umeda sau au multa apa in compozitie. Cuptoarele cu microunde exploateaza acest efect. Nimeni nu contrazice ceea ce este evident. Dar din citirea lucrarii, la nivel de nespecialist in domeniu, mi s-a parut ca titlul este dat tocmai pentru a se lipi de activitatea noastra a radioamatorilor, lucru cu radiofrecventa. Cred ca autorul nu doreste sa arunce anatema asupra radioamatorilor prin acest articol postat in mediu radioamatoricesc. Din acest motiv am considerat necesar sa arat ca poate participarea radiofrecventei la corodarea conductelor nu este semnificativa si am sperat sa primesc un raspuns competent din partea autorilor. Cat la % reprezinta efectul radiatiilor electromagnetice artificiale asupra acestora. Nu de alta dar si lumina este o radiatie electromagnetica. Daca stai prea mult la soare te "arzi". Dar la tevi?
  Sa nu fiu inteles gresit, dar azi cand toti sunt cu gura pe antenele "GSM" venim si cautam sa aratam ca si cealalta radiofrecventa este daunatoare. Cat de daunatoare? Practic, nu teoretic. La statiile de emisie comerciale in unde medii sau lungi unde se pompeaza "N" kW si unde locuitori iau o sarma si aprind tuburile fluorescente ar trebui sa fie o zona biologica moarta. (La nord de capitala, Bod/BV, Costila, etc) Asa o fi? De acea imi permit sa ma intreb. Oare autorul a luat in vedere aceste aspecte. Sau...
  Se pare cã este ca in povestea cu drobul de sare!

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2008-03-29 18:33:21 (ora Romaniei)
 • "Dar din citirea lucrarii, la nivel de nespecialist in domeniu, mi s-a parut ca titlul este dat tocmai pentru a se lipi de activitatea noastra a radioamatorilor, lucru cu radiofrecventa. Cred ca autorul nu doreste sa arunce anatema asupra radioamatorilor prin acest articol postat in mediu radioamatoricesc." Titlul este dat pentru a ilustra continutul Materialul a fost prezentat si publicat (pg. 85-97)- cu acet titlu! - la conferinta internationala URB-CORR 2007 si partial (partea stirct teoretica) la EGYCORR 2006, Cairo - Egipt! - deci "lansarea in mediu radioamatoricesc" - miroase (pute) a galceava! "participarea radiofrecventei la corodarea conductelor nu este semnificativa" - este un fapt demonstrat teroretic si identificat in practica in mai multe situatii concrete. "ar trebui sa fie o zona biologica moarta. (La nord de capitala, Bod/BV, Costila, etc)" Aceasta aberatie e doar in mintea intervenientului - inmaterial nicaieri NU se spune asa ceva. Ceea ce este cert e ca incidenta cazurilor de cancer a lucratorilor din aceste medii (statii radio si TV, deci in special domeniul VHF si UHF) este de peste 1000 de ori mai mare decat la populatia "din vale" - adica din zona de actiune a statiilor respective. Autorii nu iau in considerare "aspecte" - stiinta nu se face pe "aspecte" - autorii, prin prezenta lucrare incearca sa argumenteze TEORETIC ceea ce se constata in practica. Deasemenea , in alte lucrari acelasi echipa de autori prezinta rezultatele studiilor experimentale de laborator in domeniu (impactul C.A. atat in regim liniar cat si neliniar - asupra otelurilor carbon care functioneaza in diverse medii: sol, ape freatice, beton etc.) Desigur laboratorul e laborator - se determina impactul raportat la densitatea de curent perturbator (valoarea eficace, fiind vorba de semnale deformate) adica A/m2. - au rolul de a reproduce si explica observatiile privind starile "anormale" din teren. Traba cu "drobul de sare" este tot de "galceava" - la forumurile stiintifice internatioanale NIMENI nu isi permite asa ceva! Trebuie sa remarc, ca am totusi o explicatie asupra modului incapatinat de a nu intelege unele elemente fundamentale de teorie electrochimaica a lui '3jw - se pare ca la vremea respectiva, in studentie, NU prea a dat pe la cursurile regretatei Dna. Proff. Blum si nici pe la ale ilustrului Proff. I. Atanasiu - rezultatul asta e.
  Daca l-am deranjat cumva cu materialul - regret, dar am reprodus aici (cu sprijinul deosebit si dezinteresat material al lui Ciprian - a muncit ceva ca textul original sa fie tranpus pe site) acest material, considerand ca, asa cum scrie pe prima pagina a ARRL Handbook - radioamatorii sunt progresisti, deschisi noului, a cercetarii etc. - e drept fiecare cat si cum poate!

 • Postat de YO3JW, Pit - la 2008-03-29 20:50:40 (ora Romaniei)
 • Din concluziile autorilor: "De asemenea, s-au analizat sursele de provenienþã ale poluãrii electromagnetice a mediului natural ºi complex construit ºi s-a tras concluzia cã sursa tuturor semnalelor perturbatoare, a curenþilor de dispersie atât în c.c. cât ºi în c.a. – regim liniar ºi/sau deformant – este sistemul de transport/distribuþie/utilizare a energiei electrice"
  Fara alte comentarii

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2008-03-29 21:15:43 (ora Romaniei)
 • "= Din concluziile autorilor: "De asemenea, s-au analizat sursele de provenienþã ale poluãrii electromagnetice a mediului natural ºi complex construit ºi s-a tras concluzia cã sursa tuturor semnalelor perturbatoare, a curenþilor de dispersie atât în c.c. cât ºi în c.a. – regim liniar ºi/sau deformant – este sistemul de transport/distribuþie/utilizare a energiei electrice" Fara alte comentarii ... = Da absolut asa este stimabile! = dupa cunostintele mele, si nu numai, inclusiv sursele generatoare de RF fac parte din sistemele de utilizare a energiei electrice - fie direct din sistemul energetic trifazat, fie din acumulatoare - la randul lor reincarcate din sistemul energetic trifazat, fie din surse chimice de curent ("baterii") - care la randul lor valorifica potentialul chimic ridicat ale unor produsi / substante, (prin reactiile electrochimice endoterme aferente), substante care au fost fabricate / obtinute din substante naturale (aflate la nivele de potential chimic redus) - prin aport de energie (prin reactii chimice sau electrochimice endoterme) - aport de unde altundeva = tot din sistemul energetic trifazat!!!!!! Sper ca de data asta a fost inteles chiar si de stimabilul '3jw - nu de altceva, dar baiatul meu, doar in clasa a VII-a fiind dupa o prima explicatie le-a inteles si nu a mai venit cu asemenea comentarii de "galcevar" (sa nu zic ****** contra)

 • Postat de Lari - YO9CSM la 2008-03-29 21:44:28 (ora Romaniei)
 • Interesant articol D-le Lingvay.

 • Postat de YO3JW, Pit - la 2008-03-29 21:50:27 (ora Romaniei)
 • Tot incerc sa inteleg care sunt motivele care il face pe autor sa fie asa de pornit. Intamplator am citit si comentariile de la sondaj. Tot nu pricep total. Am primit explicatia ca ce este "utilizare a energiei electrice". Este adevarat ca printre utilizatori sunt si cei care produc unde electromagnetice, dar, iar ma intreb, chiar toate utilizarile energiei electrice produc unde electromagnetice. Pana la urma ajung la concluzia ca motivul real este ca aceasta este un subiect pentru care exista finantare asa cum rezulta din multumirile adresate Ministerului Educatiei si Cercetarii. Deci din banii contribuabililor, adica pe banii nostri.... http://urbcorr2008.icpe-ca.ro/index.php?m=130 - totul se pare ca depinde cum se pune problema si de management!

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2008-03-29 22:34:50 (ora Romaniei)
 • Daca se reciteste exact textul original - nu veti gasi nicaieri ca "toti utilizatorii" - ceea ce este cert e ca reteau de transport si distributie (in special liniile de inalta si medie tensiune) prin inductie produc perturbatii semnificative - dar si sistemul energetic trifazat - pricipial prin curentii de dezechilibru care circula prin sol. Tin sa reamintesxc petentului, ca pe vremuri, cand era in clasa a VII-a, avea in cartea de fizica un capitol"efectele magnetice ale curentului electric" - chiar si cu busola deviata (deci camp magnetic perturbator) de un conductor , cand prin acesta circula curent c.c. ......
  Da , materialul a rezultat in urma unor cercetari finantate de M.Ed. C. si T - si petentul poate fi sigur ca evaluatorii / monitorii de program nu ar fi acceptat finantarea si decontarile - daca cele prezentate nu ar fi fost in ordine. NU, nicidecum, bazele teoretice si confirmarile practice NU depinde de "cum se pune problema" sau de managment! Din dorinta neaparata de a zice ceva - NU e cazul sa se faca "zacusca" de cuvinte! si de notiuni! In RO - la ora actuala sunt in derulare 4 proiecte mari prin care se stuadieaza efectele ELMAG asupra diverselor medii - pe plan EU sunt vreo 20 de care stiu eu - fara sa nam pretentia ca le am inventariat pe toate = pe plan mondial o sumedenie de studii si cercetari! Problematica este deosebit de actuala, de mare impact - consider ca este si va fi o mare provocare a mileniului III! Este o problematica care , daca nu va fi corespunzator gestionata de societate, va avea consecinte dintre cele mai grave (inclusi degradarea genetica a speciei umane) - natura are o capacitate relativa de tolerare / acomodare - dar care nu este fara LIMITE! - iar omenirea deja a cam "sarit calul"!

 • Postat de Nelutiu - YO8RXK la 2008-03-29 23:12:43 (ora Romaniei)
 • Le dau dreptate autorilor acestui articol si apreciez efortul ,chiar daca nu toti forumistii au aceeasi parere . In acest sens ,orice modificare, a starii de echilibru in mediul in care o reactie chimica, are loc , viteza de reactie ,se modifica implicit ,deci si reactiile chimice din celulele tesuturilor . Multe 73 !

 • Postat de Cimpianu Mircea - YO 8 RXU la 2008-03-30 00:44:12 (ora Romaniei)
 • Interesant! Pe de o parte de intreprind studii care sa demonstreze efectele perturbatoare si nocive ale ELMAG, inclusiv asupra omului, pe de alta parte se experimenteaza tunuri electromagnetice menite sa descurajeje pe
  combatanti si sintem asigurati ca efectele lor au un caracter trecator , fara urmari.Asa sa fie ?

 • Postat de Florentin - F/YO9CHO la 2008-03-30 02:00:41 (ora Romaniei)
 • Nu doresc sa polemizez cu nimeni, asa cum spune si Dl Ioska, problematica este complexa.Doresc numai sa aveti curiozitatea de a vedea ce se poate realiza cu un sueub si o sarma:

  http://home.earthlink.net/~lenyr/ntype-nr.htm

  In acest link , o experienta interesanta.

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2008-03-30 07:33:18 (ora Romaniei)
 • Mircea: "pe de alta parte se experimenteaza tunuri electromagnetice" - din pacate asa este! Efectele utilizarii in primul razboi din IRAQ a armelor electromagnetice au avut (si au) implicatii deosebite din pacate. Da,se lucreaza la "tunuri" cu efecte distructive echivalente cu 1,5 - 2 bombe de Hirosima. Din pacate deseori se constata ca rezultatele cercetarilor stiintifice "civile" sunt preluate in scopuri militare / agresive. Asa a fost si cu dinamita lui Nobel! Sa nu uitam insa ca, au fost gasite si aplicatii "civile" ale unor "tunulete" ELMAG - respectiv prevenirea formarilor de grindina - s-e lucreaza si la o varianta de distrugere a "germenelor" uraganelor.

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2008-03-30 07:51:08 (ora Romaniei)
 • Florentin F/YO9CHO "cu surub" si "sarma" - da este interesant, dar nu anormal. Tangential e amintit in material faptul ca surubul este ZINCAT - NU este deloc amintit faptul ca este si pasivat prin cromatare ("cheia" oscilatorului)! Asta e explicatia - filmul de oxizi complecsi, cu caracter semiconductor, format pe suprafetele zincate si imersate ulterior in solutii cu anhidrida cromica (cromatare)! (Pe larg, despre madificarile de structura ale pelicolelor de oxizi metalici sub influenta campului electric si efectul de tunelare - pe larg in lucrarile lui VERMILEEVA - in colectiile revistei ELECTROHIMIA - in ruseste - din anii 1960 - 70)

 • Postat de YO3JW, Pit - la 2008-03-30 09:08:48 (ora Romaniei)
 • As dori sa fiu bieinteles! Nimeni, nici eu, nu comentez ca exista poluare electromagnetica. Nu caut sa fiu rautacios cu autori. Poate cele comentate ii vor ajuta pe viitor. Dar..... exista un "dar"! Intamplator am cautat lucrarile distinsilor cercetatori si am regasit numeroase lucrari despre influenta curentilor "vagabonzi" asupra reactiilor chimice. Citind acest material mi s-a parut ca alaturarea de poluarea electromagnetica este artificiala, pastrand numeroase explicatii de la lucrarile anterioare. Bun! Trebuie sa ne pregatim pentru viitor. Am tot incercat sa aflu care este ponderea acestui factor de poluare electromagnetica in economia factorilor perturbatori. Asa am afla ca in clasa VII-a se invata despre influenta curentului electric. Multumesc! Revin cu intrebarea la care as dori raspuns. Cate procente reprezinta poluarea electromagnetica pentru om in acest moment! Omul este agresat azi cu "n" stimulenti care de asemenea conteaza: stressul cotidian, activitatea la locul de munca (industrial sau nu),lipsa de miscare, modul de alimentatie(Vezi E-urile si altele), modul in care se imbraca in produse chimice(direct sau indirect), rolul produselor cosmetice, rolul substantelor de spalare, modul in care respiram aerul mai mult sau putin poluat, efectual deplasari cu viteza mai mare decat cea a mersului pe jos, poluarea electromagnetica. Dintre toate poluarea electromagnetica a existat intotdeauna( ca fenomene secundare de la fulgere si traznete, radiatiile solare si cosmice) pe cand celelalte sunt creatiile civilizatiei moderne.... Care ar fi repartitia % pe aceste categorii? Cum putem sa ne aparam ! Daca tot platim sa stim pentru ce.
  Altfel spus pentru ce a fost prezentat aici la radioamatori acest material? Ce sa faca radioamatorii. Sa inchida statia? Care a fost scopul prezentarii rezultatelor autorilor. Tot din concluzii:
  "În aceste condiþii, se constatã cã câmpurile electromagnetice provenite din diverse surse perturbatoare modificã desfãºurarea naturalã a proceselor electrochimice naturale din =biosferã= – deci sunt semnale poluante." In schimb ni se prezinta metroul! Este adevarat ca este un subiect de interes general si de actualitate, dar sa nu incercam sa bagatelizam!

 • Postat de Ilie Matra - YO3BBW la 2008-03-30 10:42:11 (ora Romaniei)
 • Nu am inteles din titlu ca articolul s-ar referi strict la unde electrumagnetice sau in special la telefonia mobila, subiect la moda, de aceea l-am citit fara prejudecati. Desi nu am o calificare in acest domeniu vast si destul de de putin cunoscut imi permit sa apun ca am aflat lucruri noi si interesante, pe care nu le-as fi intuit altfel. Tema este tratata cu profesionalism de autori care au preocupari serioase in domeniu. Chiar daca noi radioamatorii utilizam mai mult undele electomagnetice care se propaga in mediul liber nu strica sa intelegem ce se intimpla si in celelalte medii. Sa nu uitam ca sint legaturi radio prin pamint si prin apa, un domeniu fascinant.
  Cit despre tenta de disputa sau polemica iscata de articol, propun celor implicati, pe care ii cunosc bine de altfel, o discutie in grup la miniclubul meu, care devine din nou activ peste o luna-doua, ii invit fara masini pentru ca pregatesc un QRO de 53 grade ca sa decurga discutia mai lin. 73' tuturor si lasati panica, cel putin generatiile actuale cred ca vor supravietui poluarii ELMAG. Celelalte se vor adapta.
  Ilie YO3BBW

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2008-03-30 10:59:31 (ora Romaniei)
 • YO3BBW: "cel putin generatiile actuale cred ca vor supravietui poluarii ELMAG. Celelalte se vor adapta" - In ceea ce priveste "supravietuirea" da este posibil depinde cu ce rata de incidenta a diverselor boli!; In ceea ce priveste "adaptarea" - depinde cu ce modificarari genetice, de comportament etc. - nu cumva sa fie de cretinizare, manelizare, etc.!!!!!!!!!! Totusi , eu cred ca ar trebui sa se adopte un comportament mai prudent! - asta e la indemana noastra.

 • Postat de Lingavy Iosif - YO5AVN la 2008-03-30 11:32:06 (ora Romaniei)
 • 3jw: Afirmatia mincinoasa privind “lucrari despre influenta curentilor "vagabonzi" asupra reactiilor chimice.” este o aberatie (“gogorita” ). NU, nicidecum nici noi, nici alti NU studiaza asa ceva! Curentii de dispersie “vagabonzi” sunt curenti ce se exprima in A.! Efectul trecerii unui current in c.c. prin interfata metal / electrolit este cunoscut de pe vremea lui FARADAY (1791-1867)! In ceea ce priveste polarizarile in c.a. – treaba este mai complicata – prezentarea succinta a bazelor teoretice in Cap.2.. ; Obiectul, scopul materialului nu este impactul ELMAG asupra OMULUI si nici compararea cu stressuri de alte nature, “E” – uri etc. A NU se amesteca poluarea ELMAG cu trasnete, curenti teluri , radiatii cosmice etc. Poluarea ELMAG se refera strict la semnalele perturbatoare de origine ANTROPICA (rezultate din activitatea umana). A nu se amesteca sezonul cu fazonul – si cu atat mai putin cautarea de repartitii procentuale intre sezon si fazon – iese o “zacusca” = “tocana rosie”!; “Apararea” – in ceea ce priveste omul si mediile biologice NU e profilul meu! – dar cert e ca “plecarea” pentru gasirea solutiei trebuie sa fie in Cap. 2. De asemenea, ca in orice problema de compatibilitate ELMAG solutia cea mai eficienta si ieftina consta in DIMINUAREA LA SURSA!; “pentru ce a fost prezentat aici la radioamatori acest material?” – in primul rand pentru informare, in al doilea rand (care se pare ca a devenit mai “acut” – pentru culturalizarea tehnica a unora. In ARRL Handbook scrie: HAM RADIO = progresist!, inovativ, creator, patriot etc.! – deci este deschis noului (apropos de “scopul”); “Ce sa faca radioamatorii. Sa inchida statia?” – in primul rand sa CUNOASCA – numai cunoscand se poate dezvolta, se poate apara etc. NU , nicidecum nu e cazul sa “inchida statia” – dar, in cunostinta de cauza, poate dezvolta sisteme de comunicatii, solutii tehnice etc. care asigura transmiterea/receptia informatiilor prin puteri mai mici!!!! ; “In schimb ni se prezinta metroul!” – da pe langa altele , se prezinta si metroul ca un caz reprezentativ: pe de o parte mare generator de semnale perturbatoare – pe de alta parte ca “victima” (vezi teoria – introducere in orice curs de compatibilitate ELMAG) – respectiv degradarea proprii infrastructuri (cale de rulare, structurile din beton armat) de catre propriile perturbatii! In ceea ce priveste „bagatelizarea” – eu cred ca provine chiar de la ‚3JW!

 • Postat de YO3JW, Pit - la 2008-03-30 12:43:44 (ora Romaniei)
 • Aveti dreptate!
  Caile de cunoastere stintifica sunt multilaterale. Va doresc succes in dezvoltarea studiilor Dvs. Acum cunoscand faptele m-ati convins. Aveti intotdeauna dreptate. Dar cu ce ma ajuta pe mine? Ghiveciul meu o fi mai bun decat zacusca Dvs. Eu nu mananc zacusca asa ca nu ma intereseaza. Se pare ca nici Dvs nu va place ghiveciul meu
  Mult succes la dezvoltarea concluziilor ce le veti prezenta in viitor. Asa cum este si cu fumatul! "Totusi , eu cred ca ar trebui sa se adopte un comportament mai prudent! - asta e la indemana noastra." Fumati, dar nu mai mult de un pachet pe zi- cam asa ar suna!
  Pentru YO3BBW Bucuros sa aud ca se redeschide locul de intalnire! Cu multa placere!

 • Postat de Joska - YO5AVN la 2008-03-30 13:40:19 (ora Romaniei)
 • '3jw: "Dar cu ce ma ajuta pe mine?" -Da, asa este - unii, inca din geneza, considera ca ei sunt cei ami importanti - "buricul pamantului" - si tot cea se face trebuie sa fie "in ajutorul" lor. Parca altii, altceva nu ar mai exista pe lumea asta!

 • Postat de Dazed and Confused - la 2008-03-30 14:29:07 (ora Romaniei)
 • 1) In primul rand nu stiu ce cauta pe un site care se numeste RADIOAMATOR.RO un articol despre: Impactul curenþilor de dispersie asupra cineticii, Procese de coroziune electrochimicã, Polarizarea în c.c. a sistemului electrochimic aflat la echilibru, etc.
  2) Cu ce am gresit noi, ceilalti cititori, sa suportam rivalitatile vechi dintre doua persoane.
  3) Nu sint de acord cu formula (20) „Mãrimea curentului de schimb i0”. Eu as fi gindit-o altfel.. Hai ca am glumit :-)

 • Postat de Marininca - la 2008-03-30 15:46:41 (ora Romaniei)
 • Cel mai bine ar fi sa va impacati....YO3JW face cadou niste QSL-uri super color gratuite si Josca aduce niste tuica de "maramu".... Ca sa studiati treaba cu electrolitii :-)))

 • Postat de Dr. Ing. N. Toma - la 2008-03-30 16:50:53 (ora Romaniei)
 • De fapt si spre ciuda mea yo3jw mi-a luat-o inainte cu afirmatia, este vorba de unul din multele studii pur academice si fara nici o finalitate finantate din banii nostri. Ca initiatorii au decontat studiul este normal, nu dadeau din banii lor si nici nu vroiau sa pice de prosti. De asemenea in mare parte, prin bibliografia indicata autorul pentru care am toata stima, aduce argumente din lucrarile anterior publicate tot de dumnalui care normal spun acelas lucru. Altfel, multa chimie, matematica si lucruri cunoscute inca din epoca rascoalei de la Bobilna. Multi dintre noi, care sintem platiti cu bani privati nu publici, daca am produce la locul de munca un asemenea studiu, a doua zi ne-am cauta serviciu sau am fi avansati “ print manager “ responsabil cu alimentarea imprimantelor cu hirtie si toner. Pina la urma, daca se poate , de ce nu ?

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2008-03-30 18:26:47 (ora Romaniei)
 • Dupa cum era de asteptat au aparut tuterii frustrati, mari ANONIMI sau cu nume fals - fara adresa de contact, fara date de identificare, sperand ca astfel scapa de raspundere civila. Sper ca cei specializati in domeniu vor afla IP-urile computerelor de unde au fost postate jignirile Pentru falsul TOMA: tuter de baza a lui 3jW - in ceea ce priveste finalitatea lucrarilor mele, nu e cazul sa va lamentati ! - a se vedea brevetele de inventie (peste 23) din care 12 in aplicare! In rest , in viata de zi de zi foarte des avem ocazia sa dam de "Dr. TOMA" - ceva de teapa lui a fost si marea "oama" de stiinta, academician etc. E. C.! - care vestita cu co2 = cei ce se aseamana se aduna! - "Toma" a auzit de "Bobalna" si l-a mutat in secolul XX si XXI! E distractiv! Ma intreb daca tovarasul Toma a auzit de revistele de specialitate cotate ISI - daca da, poata sa caute acolo lucrarile mele si se va lamuri! In rest foarte mult "jeg" din partea frustratilor, de fapt a marelui frustrat!

 • Postat de Adrian - YO9FRJ la 2008-03-30 22:09:36 (ora Romaniei)
 • Nu doream sa intervin in polemica dintre Joska si Pit - sincer ma asteptam la ea de cand am vazut publicat materialul - doar ca ideile enuntate atat de clar de anonimul "N. Toma" sau mai pe romaneste Toma Necredinciosu' m-au dus cu gandul la zilele dinainte de 1989 cand astfel de indivizi faceau planurile de cercetare in mai toate domeniile de stiinta si inginerie ... brrr ... stimabile daca un astfel de studiu ajuta "generic" sa nu-ti cada in cap un perete din tunelul metroului datorita coroziunii accentuate a punctelor de prindere atunci te asigur ca merita sa trimiti cate un IRC lunar lui Joska si altora ca el de la ICPEE ... ca ai scapat de fiecare data ... hi hi ... 73's

 • Postat de Oproescu Gheorghe - YO4BKM (yo4bkm) la 2008-03-30 22:52:06 (ora Romaniei)
 • De ce trebuie sa respingem o lucrare cu un nivel ridicat numai pentru ca suntem (radio)amatori? Oare radioamatorii nu au dreptul sa elaboreze lucrari care sa contina subiecte de referinta pentru biofizicieni, biochimisti, metalurgi, constructori etc oferindu-le o sursa de investigare impreuna cu cateva exemple concludente? Cazurile privind conductele, cablurile, elementele de sustinere si altele sunt cele mai rapide si mai edificatoare pentru a motiva intregul continut al articolului. Viata are marea calitate de a se reface si de a reface structuri partial distruse, cat timp acumularile distructive nu depasesc un anumit nivel critic. De aceea efectul poluarii electromagnetice asupra lumii vii se produce in timp mai lung, are nevoie de acumulari suprapuse peste reactia de autoreparare a lumii vii. Dar asta nu inseamna ca fenomenul nu exista. Campul electromagnetic creat artificial este azi de mii de ori mai intens decat fondul natural, a facut cineva vreun studiu sa arate cat a crescut acest camp pe benzi de frecventa pe parcursul unui secol de radiotransmisiuni?
  Radioamator inseamna oare un stigmat exploatat de amatorii de barfe? Sa nu uitam ca cu aproape trei sferturi de secol in urma lumea stiintifica nu cunostea nimic despre structura atmosferei si prefera radiocomunicatiile pe frecvente foarte joase. In bataie de joc, probabil ca o satisfactie acordata celor pe care ii invoca Al. Lapusneanu intr-o conversatie istorica cu Motoc, putinii radioamatori de atunci au primit dreptul sa experimenteze peste 1 MHz, descoperind pentru folosul intregii omeniri undele scurte. Cele expuse in articolul de fata si multe alte articole asemanatoare nu se afla oare in acelasi raport cu cunoasterea stiintifica de azi la nivel mondial precum undele scurte cu cunoasterea de acum trei sferturi de secol?
  Vad cum se impletesc doua destine diferite in astfel de articole gazduite de radioamator.ro: destinul pomului cu fructe in care se arunca cu pietre si destinul unui anumit rumegator, sub forma unui vitel devenit adult pentru ca a stat un pic mai mult la poarta noului. Sa le lasem sa se manifeste si sa inteleaga cine vrea ce vrea, abia asa aflam cam ce orgolii declanseaza ofensele pe care unii le simt la epolet.
  73's de YO4BKM

 • Postat de Sorin - la 2008-03-31 01:44:22 (ora Romaniei)
 • Si daca chestiile astea se cunosteau din anii 70 cind s-a construit metroul din Bucuresti sau probabil din 19oo toamna cind s-au construit retelele de metrou din marile capitale ale lumii si care inca nu s-au distrus din cauza coroziunii, unde este elementul de noutate din anul 2008 ??? In fine, nu este domeniul meu...Sa ne scuze dl. Lingvay pt. limbajul prea putin academic, dar daca a lansat o lucrare in public trebuie sa suporte si comentariile pe care le stirneste. Eventual daca vroia sa cadem pe spate si sa ne minunam de stiinta dumnealui putea sa ne spuna! Inseamna ca un critic literar ar trebui sa fie inpuscat prin electrocutare cu toporul in apa pentru ca indrazneste sa-l critice pe Maria Sa Scriitorul!! Ce mi-se pare interesant la articol este faptul ca este la fel de inteligibil si daca propozitiile sint citite de la coada la cap. Ma refer la ordinea propozitiilor in text nu la ordinea cuvintelor in propozitie. Propun sa terminam cu polemica, probabil ca lucrarea dumnealui o avea multe contributii si elemente de noutate care noua nefiind in domeniu ne scapa si sa mai dam drumul la statii ca e cam liniste in benzile noastre. Si mai ales nu uitat : Viata e scurta ! Scuze d.lui Dr. ing. LINGVAY Iosif YO5AVN, dar parca nu aici era cel mai potrivit loc pentru acest articol. Cu stima, Sorin Pirsol

 • Postat de Mircea - YO4SI (yo4si) la 2008-03-31 02:06:00 (ora Romaniei)
 • Splendid ! E asa de placut sa ai acces la gandurile oamenilor elevati. Ilie, YO3BBW, a observat clar ca articolul nu se refera strict la poluarea cu unde electromagnetice - unde radio. Se pare ca Pit nu a sesizat si s-a angajat in polemica. Spuneam in sondaj ca mi-am linistit rudele, dar pe mine cine ma linisteste ? Aparent articolul acesta ar trebui sa ma ingrozeasca. Imaginile acelea cu materiale corodate sunt infioratoare. Dar imi pastrez calmul. Daca betonul armat se distruge, ar trebui ca antenele noastre sa se faca praf si pulbere ! Asteptam sa citesc de ce cand am atins accidental un conductor cu tensiuni mari de RF, m-am fript, iar mirosul era clar de arsura. Efectul cancerigen ? M-au parasit din aceasta cauza - mama la 56 de ani, tata la 80 si fratele la 58. Toata viata am lucrat in camp intens ELMAG. De la 900 khz la 7 Ghz. Acasa dupa cum stiti, ca si d-voastra. Am implinit 66 si astept codul genetic sa-si spuna cuvantul. Poate undele electromagnetice m-au salvat pana acum. Ati auzit ultima stire ? Un RADIOAMATOR se pare ca va revolutiona lupta impotriva cancerului. Tumorile maligne sunt sensibile si sunt distruse de temperaturi cu putin mai mari decat temperatura normala a corpului uman. Bolnavului i se va administra o substanta, pe care tumorile lacome o vor retine. Aceasta substanta absoarbe mai intens energia campului ELMAG la care va fi supus pacientul, si... gata cu tumorile. Se spera ca in cativa ani sa se puna la punct compozitia pastilelor. A mai "prins" cineva stirea aceasta, sau am visat eu ? Sa fim optimisti. Marele CREATOR nu o sa ne lase sa pierim. Si asa cum spune YO3AVN : MODERATIE IN TOATE !!

 • Postat de Miki - YO5AJR (yo5ajr) la 2008-03-31 09:24:12 (ora Romaniei)
 • Dezbateri interesante dar uneori sterile. Am lucrat 43 de ani numai in domeniul inalta tensiune....de la 6Kv pana la 400 Kv si pot sa va spun ca intre subalternii mei care au lucrat 25 - 30 de ani in mediul inalta tensiune in special la 220 - 400 kv cel putin 6 au decedat din cauza cancerului. Se pare ca organismele umane reactioneaza diferit, dar un fenomen a fost totusi general....toti reclamau o somnolenta - oboseala - diminuarea dramatica a apetitului sexual. Studiind literatura de specialitate scrisa de medici in legatura campului electromagnetic asupra organismului uman am fescoperit aceleasi simptome observate de mine fapt pentru care in anii 79 am inaintat la ministerul industriei un memoriu pentru ca electricienii din acest domeniu sa primeasca sporuri - lucru care cu greu dar s-a obtinut dar eu am ajuns un fel de persoana "non grata"...hi. Ar fi interesant si semnificativ daca am gasi normele potrivit caruia efectele campurilor de radiofrecventa au efecte foarte diferite in functie de frecventa asupra organismului uman. Dar acest subiect ar trebui sa fie constientizate la urma urmei in apararea noastra a radioamatorilor pe baza reala si nu "galceve"...hi.

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2008-03-31 12:13:02 (ora Romaniei)
 • Pentru SORIN (“anonimul” – adica fara adresa, si nu numai!: A nu se pate campii. Efectul trecerii curentului electric c.c. prin interfata metal/electrolit este descoperit de FARADAY. De problematica poluaii solului prin curenti de dispersie “vagabonzi” – prima data s-a confruntat omenirea la LOS Angeles (Fig. 15.). – s-a confruntat, nu inseamna ca e si rezolvat! Primele studii teoretice privind efectul c.a. asupra proceselor de electrod sfarsitul anilor ’60 (prof. Devay – Univ. din Veszprem – HA) – studii teoretice , nicidecum solutii tehnice, investigatii / analize de cazuri din teren. Primele solutii tehnice coerente si eficiente privind combaterea efectului distructiv al curentilor de dispersie in c.c. pentru conductele subterane : CATERINI, U. (La protezione catodica di strutture interresate da correnti vaganti. Esperienze e prospettive, L’Elettrotecnica, vol. LXXIII, no. 7, 1986, pp. 651-660.). Prima experienta in teren (personala ) privind degradarea structurilor din beton armat : martie 1977 – la actiunea de salvare / curatare blocului Stefan cel Mare / Lizeanu daramat la cutremur. M-a surprin starea de „cascaval” al betonului din fundatie – pe vremea aceea metrou inca nu a fost – dar „victima” (blocul daramat) la o intersectie de tramvaie (si azi) intens circulat. La proiectare metrou (si nu numai) s-a ales solutia cu calea de rulare (sinele) neizolate fata de fundatie (model rusesc, spre deosebire de metroul din LONDRA care are sine de rulare si separat , izolate de sol, doua sine de curent) – la documentare , evident au fost trimis cei cu „epoleti” (cum foarte bine remarca YO4BKM) si doar uneori adevarati meseriasi – daca aveau bune relatii cu cei cu „epoleti” – chiar nepurtati la vedere). Unii „meseriasi” de marca, mai cititi la vremea respectiva totusi au simtit nevoia si au impus consultarea cu un prof. universitar YO de pe vremea aceea – s-a gasit / (a fost „recomandat”) unul, dar nu de la POLITEHNICA (adica „meserias”) ci de la UNIVERSITATE (adica „educator”) care a tratat problema (s-a si executat la indicatiile gresite din punct de vedere inginerie electrica) superficial – rezultatul se vede! = Fig. 19. – pe larg si detailat in bibliogarfia [17] Abia in urma acestor constatari s-a trecut la studiul sistematic si amanuntit (de laborator) al degradarilor structurilor din beton armat sub influenta curentilor de dispersie atat in c.c. cat si in c.a. Rezultatul: pentru prima data s-a gasit ca betonul se degradeaza nu numai anodic (ca la metale) ci si CATODIC (elemnt nou) si influenta nefasta a c.a. asupra betonului [LINGVAY Iosif, GABOR Marius, VOINIÞCHI Constantin-Dorinel, LINGVAY Carmen1, Degradarea prin coroziune a structurilor din beton armat. 3. Contribuþii la studiul degradãrii fizice a betonului armat datoratã curenþilor de dispersie, Rev. de Chimie (Bucureºti) 57, nr. 4, 2006, pp. 378-382; LINGVAY Iosif, GOMBOS Sándor, LINGVAY Carmen, KOVÁCS Júlia, VOINIÞCHI Constantin-Dorinel, Degradarea prin coroziune a structurilor din beton armat. 4. Modificãrile de pH ºi de compoziþie chimicã ale betonului expus acþiunii curenþilor de dispersie, Rev. Chim. ( Bucureºti) 57, nr. 5, 2006, pp. 498-500]. Intentionat, toate aceste studii au fost publicate in romaneste – pentru a fi accesibil proiectantilor (cu sau fara epoleti tinuti la vedere sau sub rever). Ba mai mult, in baza lor a fost conceput , proiectat si IMPLEMENTAT in 2006 (intre statiile N. Grigorescu si TITAN – ambele tunele) un sistem de protectie (adaptat conditiilor concrete din tunel) – sistem prototip care functioneaza foarte bine, cu rezultate remarcabile! Dar , atentie, aceste protectii pot doar sa stopeze evolutia degradarilor – NU AU CUM SA REAUDUCA STRUCTURA LA STAREA INITIALA! – deci ideal ar fi ca proiectantii de cale, de structuri sa fie in cunostinta de cauza si din etapa de proiectare sa prevada protectia! Asta inseamna cunoastere, documentare, deschidere spre nou (indiferent de unde, din ce carte sau care site afla informatia!) Din pacate RO inca abunda de”specialisti” ca intervenientul „Dr. ing. TOMA” (Dr. probabil la „puncte comuniste” – am cautat pe GOOGLE – nu am gasit nici o publicatie emanata de el – adresa de E-mail nefiind data, cred ca are motive suficiente sa-si ascunda identitatea) – care, deseori mai si ocupa functii de decizie = rezultatul vedem, simtim cu totii: borduri, explozii de gaze cu nemiluita (cea mai mare incidenta raportata la 1000km de retea – pe lume). Da, din pacate, deseori ne conduc SEMIDOCTII (cu sau fara „epoleti”) ceea ce ne costa foarte mult! Intervenientul SORIN (tot anonim! HI) – are dreptate “viata este scurta” asa este, deci in acest timp scurt trebuie sa facem ceva util semenilor nostrii, sa lasam ceva util generatiilor urmatoare – sa nu ascundem ceea ce stim, s-a transmitem in vederea valorificarii! In acest context, consider ca “scopul scuza mijloacele” si a fost preluat materialul (publicat / comunicat in 2007 la o conferinta stiintifica internationala, unde a avut un mare succes) si pe acest site. Cine vrea, o citeste, nu a inteles ceva – explic cu placere, cine NU e interesat de el, poate s-o ignore – dar sa nu uitam ca legile fizicii, chimiei , electrochimiei etc. ACTIONEAZA – indiferent daca le ignoram sau nu, daca le cunoastem, intelegem sau NU! Inca traiesc cu imaginea ca adevaratii HAM RADIO sunt deschisi, progresisti, inovativi…! – deci nici o sansa ca interventiile neprincipiale, rautacioase si nefondate sa ma dezamageasca, sa incetez sa mai fiu radioamator (unii, se pare asta doresc)! Radioamatorismul adevarat pentru mine a fost ceva fundamental = intai am fost HAM, dupa aceea student, ing, tehnolog la IPRS (si ce bine a fost ca am avut cunostintele de HAM!), dupa care in cercetare = unde daca nu eram HAM poate nu intelegeam , nu “vedeam” , nu reuseam sa realizez modelele, solutiile tehnice etc. – chiar si din domeniul acestui material hulit de marele farizeu si tuterii lui!

 • Postat de LINGVAY Iosif - la 2008-03-31 12:26:31 (ora Romaniei)
 • Oproescu Gheorghe YO4BKM "Vad cum se impletesc doua destine diferite in astfel de articole gazduite de radioamator.ro: destinul pomului cu fructe in care se arunca cu pietre si destinul unui anumit rumegator, sub forma unui vitel devenit adult pentru ca a stat un pic mai mult la poarta noului." = EXCELENT, da asa este - din pacate multi dintre acesti "rumegatori" semidocti, cu sau fara "epoleti" la vedere, inca mai au pretentia sifac totul ca sa ne conduca si sa ne dirijeze = sa ne stapaneasca! Multumesc, 73+GL, Joska=yo5avn

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2008-03-31 12:49:38 (ora Romaniei)
 • Miky: yo5AJR: "....toti reclamau o somnolenta - oboseala - diminuarea dramatica a apetitului sexual" Vezi la Vasile Turda am dat o carte care are un articol despre asemenea studii in Brazilia. In ceea ce priveste "norme..." SRI (adica regret, nu la figurat HI) - din pacate pentru domeniul relatat de tine (50Hz - FIT) in YO asa ceva NU exista. In EU, cu mari dispute, acum se redacteza un proiect! Daca faci copie dupa cartea de la Vasile - vezi mai e un articol despre "bunele practici privind redactarea normelor tehnice in domeniu ELMAG! E relevant! Se pare ca "cainii latra si banii se numara" si in acest domeniu - lupta se duce intre cei care realizeaza profituri enorme din activitati elmag - poluante, tot ei fac pe "Toma necredinciosul" si incearca sa minimalizeze efectele si fac tot posibilul ca normele sa fie cat mai largi - si chiar pe acestea deseori nu le respecta!

 • Postat de Adrian - YO9FRJ la 2008-03-31 17:03:30 (ora Romaniei)
 • Va propun o gluma pentru a mai destinde un pic discutia ... un pic prea incarcata de radiatii electromagnetice: La un radioclub oarecare YO au loc examene pentru autorizarea radioamatorilor. Inainte de inceperea examinarii, apare seful radioclubului si le spune participantilor: - Bãieti, examinatorii doresc sa aveti si ceva cunostiinte de trafic European. Vi se cere sã cunoasteti foarte bine prefixele indicativelor alocate de ITU tãrilor UE mai importante. Asa cã va rog sa recapitulati si aceste probleme ... Candidatii primesc setul de intrebari si constata ca la ultimul punct al testarii sunt rugati sa raspunda la intrebarea "Ce prefix au indicativele radioamatorilor ce locuiesc in Marea Britanie?". Dupa examinare ... seful radioclubului vine si intreaba in sala ce au facut ... cand vine vorba de ultima intrebare, se aude o voce timidã din salã: - Bine, sefu', dar dumneavoastrã ne-ati spus sa recapitulam prefixele de tãri, nu de mãri!

 • Postat de NICK - YO4RSS la 2008-04-01 13:23:55 (ora Romaniei)
 • E putin cam universitar articolul, dar merge.Nu este rau sa mai veniti si alta data cu astfel de articole destul de interesante. 73 nick

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2008-04-02 09:22:38 (ora Romaniei)
 • NICK YO4RSS: Materiale ar fi multe, in special privind comportarea unor materiale si / sau metode concrete de protectie atat pentru structuri de beton armat (in special subterane - fundatii, tuneluri etc.) cat si pentru conductele de gaze, titei alte hidrocarburi. Cred ca multa lume s-ar plictisi si unii chiar s-ar inpacienta (desi nu e obligatoriu s-al citeasca, nu au de dat examen din ele). Deci cine doreste documentare in domeniu - stau cu placere la dispozitie - direct. 73+GL, Joska=yo5avn

 • Postat de Adrian - YO3HJV (yo3hjv) la 2008-04-02 10:15:45 (ora Romaniei)
 • reteaua de distributie electrica la tramvaie (linia de contact) este alimentata in curent continuu??? Stiam ca in alternativ!

 • Postat de Mircea - YO4SI (yo4si) la 2008-04-05 00:44:15 (ora Romaniei)
 • Pentru prima data ni se da o explicatie stiintifica de ce nu trebuie sa folosim ca priza de pamant la statia noastra a instalatiei de calorifer sau a unui fier beton ce face parte din sructura zidului. Explicatie de ce la lucrarile dentare nu trebuie sa se foloseasca metale diferite nu am gasit. Exemplu: vipla pe o parte si gaudent pe cealalta parte. 73 !

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2008-04-05 18:50:17 (ora Romaniei)
 • Adrian YO3HJV: Tractiunea electrica urbana (metrou, tramvai, trolee)este in c.c. (cu exceptia nordului Italiei unde coexista cu sistemul vechi Kando - c.a. de 16,66Hz), deci si linia de contact - de 780-900V cc. Tractiunea la caile ferate electrificate este in c.a. 5Hz - linia de contact la 28kV.

 • Postat de LINGVAY Iosif - la 2008-04-05 19:07:59 (ora Romaniei)
 • Mircea YO4SI: "de ce la lucrarile dentare nu trebuie sa se foloseasca metale diferite" - pentru ca interfata metalelor in contact cu electrolitii (saliva) se stabileste / formeaza un potential electrochimic. Valoarea acestui potential este functie de natura (felul, potentialul chimic) almetalului si natura electrolitului (saliva). Daca in "aceasi gura" sunt plantati doua metale diferite - acestea avand potentiale diferite si formeaza o pila galvanica (tensiunea = diferenta potentialelor celor doua metale, rezistenta interna = rezistenta electrica a tesuturiloe pe care sunt plantate), pila care debiteaza curent pe "sarcina" = circuitul exterior = saliva. La trecerea curentului prin interfata metal (lucrare dentara) / electrolit (saliva) - metalul mai "activ" se polarizeaza anodic si se dizolva, adica se corodeaza cu viteza, IN ABSENTA UNUI SEMNAL IN C.A. SUPRAPUS este data prin relatiile 21, 22 si 23. In cazurile in care subiectul / sistemul (ansamblul falca, lucrari dentare , saliva)este expus unui camp ELMAG, functie de nivelul si frecventa semnalului perturbator, viteza de corodare se accelereaza substantial (vezi Fig. 11, 12 si 13). Pe scurt cam atat. 73+GL, Joska yo5avn

 • Postat de Mircea - YO4SI (yo4si) la 2008-04-06 00:50:26 (ora Romaniei)
 • Multumesc, Josca. Formule nu stiam, dar fenomenul il stiam din scoala. Acea f.e.m. si mai nustiucum, a unui metal in mediu umed. Si ca cea mai mare era a zincului si asa a aparut pila "leclanche" care a facut istorie... Am stat cativa ani cu doua metale in gura. Avand o rana la un deget am masurat cu voltmetrul diferenta de potential intre aceasta rana (umeda) si cele doua metale. Valorile erau diferite. Iar intre cele doua metale, era exact diferenta intre valorile masurate. I-am spus stomatologului rezultatele si mi-amintesc ca a fost impresionat. Pana la urma, o lucrare a pleznit. Cred ca si coroziunea a contribuit la asta. Asa ca acum am un singur metal in gura. Ce-au mai ras colegii cand le-am spus ca am stat ani de zile cu o pila galvanica in gura. Va imaginati cred cu usurinta. Acum, alta dandana ! Am doua stenturi pe coronare ! Unul de 7 ani si altul de trei si ceva. Ce curent o circula intre ele si lucrarile dentare ? Ma straduiesc sa gandesc pozitiv si sa cred ca este unul benefic ! Din nou cu multumiri, Mircea = yo4si

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "IMPACTUL POLUĂRII ELECTROMAGNETICE A MEDIULUI ASUPRA REACŢIILOR ELECTROCHIMICE NATURALE"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Despre Radioamator.ro | Contact